top of page

דיני עבודה במגזר הציבורי

משפט אזרחי

על העובדים במגזר הציבורי חלות הוראות ייחודיות, ולפיכך דיני העבודה ביחס אליהם מופתלים ומורכבים יותר מדיני העבודה במגזרים אחרים. כך, לצד החוק הכללי, על עובדי המדינה חל התקשי"ר – תקנון שירות עובדי הוראה, ועל עובדי רשויות מקומיות חלה חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות.

כמו כן,  עובדי המגזר הציבורי כפופים להוראות הנוגעות לקיום מכרזים, וכן לדין משמעתי.  
משרדנו מתעסק במגוון נושאים בתחום:

 

 

 

 

 

 

 

כתב אישום וקנס מנהלי
bottom of page