top of page

ייצוג מול משרד הבריאות - הכרה ברופאים, פסיכולוגים ובעלי מקצועות הבריאות

עמותות, מלכ"רים
 
הכרה ברופאים ורופאי שיניים שלמדו בחו"ל

הליך ההכרה ברופאים ורופאי שיניים שלמדו בחו"ל נעשה מול האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות. בעלי תואר מחו"ל ברפואה או ברפואת שיניים צריכים להגיש לאגף לרישוי מקצועות רפואיים בקשה לקבלת רישיון בצירוף מסמכים נלווים, על מנת שיוכלו לגשת לבחינות הרישוי הממשלתיות.

בעלי ותק במקצוע, כגון רופאים שקיבלו תואר מומחה בחו"ל שעסקו ברפואה ברציפות במשך 5 שנים, או מי שעסקו ברפואה קלינית במשך 14 שנים, יוכלו לקבל פטור מביצוע הבחינות הממשלתיות או מחלקן (ואף זאת בהתקיימם של תנאים מסוימים בלבד).

תיקון חדש בתקנות הרופאים שעבר בשנת 2013 מקנה פטור מחובת בחינות הרישוי הממשלתיות גם לבעלי דיפלומה ברפואה שלמדו במוסד מוכר בחו"ל ועמדו בהצלחה בבחינת ה-USMLE.

 

באפשרותם של רופאים ורופאי שיניים שלמדו בחו"ל לערער על החלטות האגף לרישוי מקצועות רפואיים בפני ועדת ההשגה שמינה שר הבריאות. הוועדה מוסמכת לדון אך ורק במקרים מסוימים - לדוגמה כאשר הועלתה טענה כי האגף קיבל החלטה תוך התעלמות מנתונים מפורשים שמסר המבקש - ואינה מוסמכת לדון בהשגות המתבססות על פרשנות החוק. יצוין כי קיימת, לחלופין, האפשרות לפנות לערכאות משפטיות, בין היתר בעתירה מינהלית נגד מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים.

משרדנו צבר ניסיון וידע משפטי בתחום ההכרה ברופאים או רופאי שיניים בעלי תואר מחו"ל, ואנו מטפלים בהגשת בקשות להכרה ברופאים או ברופאי שיניים שלמדו בחו"ל, בערעורים על תוצאות הבחינות, ובהליכים משפטיים מול האגף לרישוי מקצועות רפואיים.

הכרה בפסיכולוגים שלמדו בחו"ל

העיסוק בפסיכולוגיה מותר רק למסיימי תואר שני לפחות בפסיכולוגיה שקיבלו רישיון ממערך הפסיכולוגיה של משרד הבריאות. ניתן לקבל הכרה כפסיכולוג מומחה בתחום הפסיכולוגיה הקלינית, ההתפתחותית, החברתית-תעסוקתית-ארגונית, החינוכית, הרפואית או השיקומית, זאת לאחר ביצוע כולל של תהליך ההתמחות הנדרש באחד מהתחומים הנ"ל; או לחלופין להסתפק בהכרה כפסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים בלבד, אשר במסגרת מתן שירותיו אינו רשאי להציע ללקוחותיו שירותים השמורים לפסיכולוגים מומחים, כגון מתן חוות דעת מומחה או מתן טיפול פסיכותרפיסטי. פסיכולוג שהוכר כמומחה המעוניין לשמש גם כמדריך בתחום שבו התמחה, ואשר עומד בתנאי הסף המוגדרים לכך בהתאם לסוג התמחותו - יוכל להתחיל בהסמכה לקראת הכרה כפסיכולוג מומחה מדריך שלוש שנים לאחר קבלת רישיונו.

 

על מנת לקבל רישיון פסיכולוג יש להגיש טופס בקשה בצירוף מסמכים נלווים לאגף לרישוי מקצועות רפואיים, ולהימצא זכאי להכרה ע"פ בחינת ועדת הרישום בפנקס הפסיכולוגים הממונה מטעם שר הבריאות. במקרה של תואר בפסיכולוגיה שנלמד בחו"ל, יש להגיש לועדת הרישום בקשה להכרה בתואר מחו"ל כשווה ערך לתואר שני לפחות ממוסד מוכר בארץ. לצורך כך קבעה הוועדה קריטריונים להקבלה בין התואר מחו"ל לבין תואר מהארץ, שמתייחסים בין היתר להיקף הלימודים, משך הלימודים, התכנים הנלמדים, הכרה במוסד מטעם אונסק"ו או APA ועוד .

 

לעומדים בכלל הדרישות יינתן רישיון קבוע לעיסוק בפסיכולוגיה והם יירשמו בפנקס הפסיכולוגים. רישיון זמני יינתן במקרה שהמבקש הציג אישור ממוסד הלימודים על זכאותו לתואר כאשר תעודת התואר טרם הונפקה. תוקפו של הרישיון הזמני יפוג בהגיע ה-30 בספטמבר שלאחר קבלת התעודה ממוסד הלימודים. רצוי אם כן להזדרז בעת הגעת התעודה ולהגיש לאגף לרישוי מקצועות רפואיים בקשה להחלפת הרישיון הזמני ברישיון קבוע, אשר לה יש לצרף צילום של תעודת התואר, את הרישיון הזמני עצמו וספח תשלום אגרה כנדרש.

 

הגשת הבקשה להכרה כפסיכולוג מומחה בצירוף המסמכים הנלווים לה, תיעשה לאחר ביצוע התמחות ע"פ הנהלים ועמידה בבחינת ההתמחות. ההנחיות והדרישות במסגרת תהליך זה משתנות בכל אחד מששת תחומי המומחיות בפסיכולוגיה המפורטים לעיל, דבר הנכון גם לגבי תהליך ההכרה כפסיכולוג מומחה מדריך (באחד מששת התחומים).

 

משרדנו מספק ייעוץ וטיפול משפטי לצורך הכרה בתואר בפסיכולוגיה מחו"ל בוועדת הרישום בפנקס הפסיכולוגים, ובמקרה הצורך גם בעתירות מינהליות נגד הוועדה.

הכרה במקצועות פארא-רפואיים שנלמדו בחו"ל

המקצועות הפארא-רפואיים הוסדרו בחלקם, לראשונה, בשנת 2008 במסגרת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות. החוק המקורי משנת 2008 מסדיר באופן חלקי את העיסוק במקצועות פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ותזונאות. בתיקון לחוק משנת 2010 נוספו גם המקצועות פודיאטריה, פודיאטריה ניתוחית, קרימינולוגיה קלינית וכירופרקטיקה.

 

במסגרת הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות יש להגיש בקשה להכרה לאגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות, בצירוף העתקי תעודות ואישורים הנוגעים להשכלתו של המבקש ומסמכים נוספים. בוגרי לימודים במקצועות הבריאות שהתקיימו בחו"ל צריכים להוסיף העתקי מקור של מספר תעודות ואישורים שהתקבלו מגורמים מוסמכים במדינה שבה למדו: אישור סיום סטאז' (בכמות השעות הנדרשת ע"פ הנהלים באותו המקצוע); רישיון עיסוק (או מכתב שינמק מקרה שבו אין אפשרות לספקו); פנקס עבודה או אישורי עבודה; תעודת יושר מקצועית.

 

במקור קבע החוק כי לצורך קבלת רישיון באחד מן המקצועות פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת ותזונאות, השכלת המבקש צריכה להיות תואר ראשון לפחות במקצוע המבוקש. ואולם, על-פי תיקון לחוק - שיחול כהוראת שעה עד לסוף שנת 2021 - תתאפשר הכרה בלימודים מחו"ל אף שלא לתואר אקדמי באחד מן המקצועות הללו, וזאת בהתקיים התנאים הבאים: מרכז חייו של המבקש היה מחוץ בישראל בטרם לימודיו; מוסד הלימודים מחו"ל ותכנית הלימודים הנהוגה בו מוכרים ע"י משרד הבריאות; המבקש עומד בדרישות הנוספות החלות עליו לצורך ההכרה.

 

לאחר שבקשת ההכרה התקבלה ונבדקה ע"י האגף לרישוי מקצועות רפואיים יזומן המועמד לבחינה ממשלתית עיונית במקצוע, ובהתאם להצלחתו בה יוכל לקבל רישיון קבוע לעיסוק בתחום (או רישיון זמני במקרה שתעודת הלימודים של המועמד טרם הונפקה ע"י מוסד הלימודים). ניתן לערער על תוצאות הבחינה עד 30 יום לאחר קבלתם.

 

לעו"ד ברוה ניסיון וידע משפטי בכל הנוגע לרישוי מקצועות רפואיים ופארא-רפואיים שנלמדו בחו"ל. בטיפולה הגשת בקשות להכרה במקצועות בריאות שנלמדו בחו"ל, ערעורים על תוצאות הבחינות הממשלתיות, והליכים משפטיים מול האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.

bottom of page