top of page

דיני תכנון ובנייה

משפט אזרחי
  • בקשות להיתרי בניה והתנגדות להן

  • התנגדות לתכנית

  • תביעות פיצויים בגין ירידת ערך עקב אישור תוכנית לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה

  • השגות על היטלי השבחה

  • הפקעות

 

 

 

 

 

bottom of page