top of page

האיסור על הפליה בעבודה

Networking

קרה לך שנתקלת בדעות קדומות של מעסיקים בשל שם המשפחה שלך או צבע עורך? קרה לך שבראיון עבודה שאלו אותך מתי את מתכוונת להיכנס להריון, או אם יש לך ילדים?

הפליה בקבלה לעבודה ובתנאי עבודה יכולה להיות ישירה (למשל כשנאמר מראש שהמשרה מיועדת רק ל"פלח אוכלוסייה" מסוים) או עקיפה (כאשר יש רמזים לכך שנלקחים בחשבון שיקולים שנוגעים להשתייכות המועמד למגזר כזה או אחר מבלי להצהיר על כך במפורש).

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה אוסר באופן מובהק על הפליה בעבודה, העלולה לבוא לידי ביטוי בכל אחד מהתחומים הבאים: קבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים או פיצויי פיטורים. על פי החוק, "הפליה" היא הפליה של המעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים.

הפסיקה רבת השנים בנושא קבעה פעם אחר פעם מסמרות ברורים לאיסור המפורש לאפליה פסולה על טעמיה השונים. בית הדין הארצי לעבודה הדגיש כי: "כיום עקרון השוויון הפך לעיקרון חוקתי מרכזי, באשר כבוד האדם הוא עיקרון חוקתי מרכזי. אין לאדם כבוד אם היחס אליו מפלה". עוד הזהיר בית הדין לעבודה משיפוטים סטראוטיפיים של העובדים על בסיס השתייכותם במקום על בסיס כישוריהם: "בקביעת מבחנים אובייקטיביים יש להימנע מסטריאוטיפים, שהרי אלה לעולם אינם אובייקטיביים, אלא נובעים מדעות שהשתרשו בחברה, מבלי שיהיה להן בסיס עובדתי מוצהר". 

החוק קובע כי במידה והוגשה תביעה על ידי עובד בטענה לאפליה בקבלה לעבודה, קידום בעבודה, תנאי עבודה וכד', נטל ההוכחה יהיה על המעסיק. נטל ההוכחה מוטל על המעסיק גם בתביעות שעניינן אפליה ביחס לתשלום פיצויי פיטורים – אם קבע המעסיק לגביהם תנאים או כישורים, ודורש העבודה או העובד, לפי העניין, הוכיחו כי נתקיימו בהם התנאים או הכישורים האמורים; וכן בעניין אפליה בפיטורים מהעבודה – אם הוכיח העובד שלא הייתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו.

במידה ומועלית טענה על הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לבית הדין לעבודה תהיה הסמכות לדון בכך בהליך האזרחי. במסגרת זו, בית הדין רשאי לפסוק פיצויים בגין הפרת הוראות חוק אף ללא הוכחת נזק, בסכום של עד 120,000 שקלים חדשים. בנוסף, בסמכות בית הדין לתת צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת. 

לעו"ד ברוה ניסיון ייחודי בדיני עבודה במגזר הציבורי ובדיני מכרזים. בכלל זאת עו"ד ברוה מייצגת עובדים בכל הדרגים במשרדי ממשלה וברשויות מקומיות, כמו גם חברות המעסיקות עובדים, קטנות וגדולות כאחת. לפרטים נוספים ניתן ליצור עימנו קשר. 

bottom of page