top of page

השכלה גבוהה

ייעוץ משפטי בהליכי הכרה בלימודים בחו"ל ושקילות תארים

 

ייצוג סטודנטים בוועדות משמעת

 

ייעוץ משפטי לעובדי סגל אקדמי בהליכי מינויים

 

ניסוח תקנונים למוסדות להשכלה גבוהה ולאגודות סטודנטים

 

ייעוץ משפטי למוסדות להשכלה גבוהה בהליכים למול המל"ג

 

השכלה גבוהה
bottom of page