top of page

העסקת עובדי קבלן - חברות כוח אדם ושירותים

 בשוק העבודה הישראלי קיימים מספר סוגי קבלנים המעסיקים עובדים:

 • קבלני כוח אדם – קבלני כוח אדם מספקים עובדים לביצוע עבודות המהוות חלק מפעילותו

הרגילה של העסק, למשל, פקידים לבנק או מורים לבתי ספר. באופן הזה, משכירים קבלני כוח

אדם עובדים למעסיקים בפועל, אשר משלמים לקבלן כוח-אדם על פי מספר השעות שעובדיו פעלו

בשירותם.

 • קבלני שירות - מספקים באמצעות העובדים שירותים ספציפיים בתחומי הניקיון, השמירה והאבטחה.

 • לשכה פרטית (חברות השמה) - גוף שעוסק בגיוס עובדים ותיווך לעבודה בין מעסיקים לבין מבקשי עבודה. לשכה פרטית רשאית לעסוק בתיווך עבודה לעובדים ישראלים, רק אם ניתן לה רישיון לכך.

 • קבלן משנה – אחראי על מילוי משימות מסוימות בפרויקטים רחבים יותר, במחיר ובלוח זמנים נתונים כפי נקבעו מראש. קבלן המשנה מנהל באופן ישיר את עובדיו.

החוק בישראל קובע כי העסקה של עובדי קבלן צריכה להיעשות באמצעות קבלני כוח אדם או קבלני שירות שקיבלו רישיון מתאים לכך.

האבחנה בין קבלן כוח אדם לקבלן שירותים היא חשובה לצורך בחינת זכויותיהם של העובדים אולם, לעיתים עלול להיות קושי בזיהוי, וזו גם הסיבה לקיומה של פסיקה רחבה מאד העוסקת בסוגיה. אשר קבעה מספר קריטריונים שיסייעו לאבחנה נכונה וראויה, ובין היתר, נקבע בכל הנוגע לקבלני כוח אדם, כי קבלני כוח אדם מספקים למעסיקים בפועל עובדים זמניים, ואילו המעסיקים בפועל הם אלא שמפעילים את העובדים, נותנים להם הוראות, ומפקחים על ביצוע העבודה. לעומת זאת, קבלני שירות מיועדים על מנת לספק למזמין השירות מוצר מוגמר, כך למשל, לספק לארגון שירותי ניקיון. אספקת שירותי ניקיון תכלול אספקה של חומרי הגלם, של עובדים, ואף של הצוות המנהלי המפקח על העובדים. קבלני השירות הם אלו שיפעילו את העובדים ויפקחו עליהם עד להשלמת המוצר המוגמר.

קריטריונים נוספים לפיהם תיבחן האבחנה בין קבלני כוח אדם לבין קבלני שירות:

 1. בחינת הסכם ההתקשרות בין הצדדים; הפעלת העובדים והפיקוח עליהם.

 2. מי מגייס ומפטר את העובדים.

 3. מי האחראי לשיבוץ העובדים, לסידור שעות עבודתם ולהעברתם מתפקיד לתפקיד.

 4. רישום שעות הנוכחות של העובדים.

 5. תנאי העבודה והשכר ועל מי חלה החובה בתשלום שכר העובדים.

 6. למי שייך הציוד והחומרים המשמשים לעבודה.

 7. דיווח היחסים לרשויות.

 8. אופן ביצוע התשלום בין החברה למזמינה.

 9. האם החברה מתמחה בביצוע עבודה זו.

בהתאם לחוק, הפרת החובות ביחס לעובדי הקבלן, בין אם הם עובדים של קבלני כוח אדם ובין אם של עובדי קבלני שירות תידון בבתי הדין לעבודה.  במקרים מסוימים, הפרה של חובות מסוג זה עלולה להוביל גם להעמדה לדין פלילי ולהגשת כתבי אישום, או לחילופין, לאכיפה מנהלית ולהטלת עיצומים כספיים, בהתאם לנסיבותיו הפרטניות כל מקרה ומקרה.

חובות קבלני כוח אדם ומעסיקים בפועל כלפי עובדי הקבלן

עובדים של קבלני כוח אדם זכאים לכל הזכויות להן זכאי כל עובד מכוח חוקי המגן, מכוח הסכמים קיבוציים, ומכוח צווי הרחבה. קבלן כוח אדם אחראי להעניק לעובדיו את זכויותיהם לפי חוק ולפי הסכמים קיבוציים:

- חל איסור על מעסיקים בפועל להעסיק עובדי קבלן מעבר לתשעה חודשים רצופים.

- במקרים חריגים בלבד, המצריכים אישור מיוחד, תותר העסקת עובד אצל מעסיק בפועל במשך תקופה של עד חמישה עשר חודשים.

- במקרה בו מועסק עובד קבלן אצל מעסיק בפועל מעבר לתשעה חודשים רצופים, או מעבר לתקופה שהוארכה באופן חריג עד 15 חודשים, יהפוך עובד הקבלן לעובד מן המניין של המעסיק בפועל מיד בתום תקופת תשעת החודשים, או, במקרים חריגים, בתום תקופת ההארכה.

- כאשר הופך עובד קבלן כוח אדם לעובד מן המניין של המעסיק בפועל, יש לצרף את תקופת הוותק שרכש העובד בתקופת העסקתו על ידי קבלן כוח האדם אצל אותו מעסיק בפועל, לתקופת הוותק בתקופת העסקתו כעובד מן המניין אצל המעסיק בפועל.

הסכם קיבוצי שחל במקום העבודה יחול גם על עובדי קבלן כוח אדם

- הסכם קיבוצי שחל על עובדים מן המנין במקום עבודה יחול גם  על עובדי הקבלן, פרט למקרה בו נקבע מראש בהסכם כתוב כי תנאי העבודה של עובד הקבלן מעוגנים בהסכם קיבוצי כללי.

- במקרה בו חלים על עובד הקבלן מספר הסכמים קיבוציים יש לנהוג לפי ההוראה המיטיבה עם העובד.

 

איסור על קבלן כוח אדם ועל מעסיק בפועל לחייב עובד בתשלום

- חל איסור מוחלט על קבלני כוח אדם ועל מעסיקים בפועל לדרוש מעובד או ממועמד לעבודה, תמורה כלשהי גם לא בעד החזר הוצאות, פרט למקרה אחד בלבד, כאשר מועמד לעבודה נדרש להכשרה מקצועית לפני תחילת העסקתו בידי קבלן כוח אדם, אז מתיר החוק לדרוש תשלום בעד הכשרה מקצועית.

זכויות עובדי קבלן מענפי הניקיון והשמירה

זכויות עובדי הקבלן מענפי הניקיון, האבטחה והשמירה הוסדרו בהסכם קיבוצי ובצו הרחבה המעניקים לעובדים בענף הניקיון והתחזוקה הטבות ייחודיות כגון: תוספת ותק, החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה, שי לחגים וקרן השתלמות. כמו כן, בהסכם קיבוצי ובצו הרחבה יש לעובדים בענף האבטחה והשמירה הטבות ייחודיות כגון: תנאי שכר מיוחדים, הגדלה של ימי מחלה וחופשה וקרן השתלמות.

חובת עריכת הסכם עבודה בכתב​

העסקת עובדים על ידי קבלן כוח אדם מחייבת הסכם העסקה בכתב המפרט את תנאי העבודה. הקבלן מחויב למסור את ההסכם לידי העובדים לפני תחילת ההעסקה. אם קיים הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי ההעסקה אין חובה לערוך הסכם בכתב אלא צריך לאפשר לעובד לעיין בהסכם הקיבוצי.

על קבלני כוח אדם ועל קבלני שירות מוטלת חובה על פי חוק לקבל רישיון מתאים

החוק מחייב קבלני כוח אדם וקבלני שירות המספקים עובדים לצרכי עסק, משלח יד, או שירות ציבורי, לקבל רישיון מתאים ממשרד העבודה. חובה זו לקבלת רישיון לא חלה על אדם פרטי המזמין שירותי ניקיון לצרכיו האישיים המקבל את השירות ולא לצורך עסק כלשהו.

ביטול או התליה של רישיון

רישיון פעולה לקבלני כוח אדם או קבלני שירות יותלה או יבוטל באחד מהמקרים הבאים:

(1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

(2) המבקש אינו עומד עוד בתנאים למתן הרישיון;

(3) המבקש הפר אחד מתנאי הרישיון;

(4) המבקש או בעל תפקיד בכיר אחר בעסק הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כוח אדם;

(5) המבקש הוכרז פושט רגל או פסול דין, ואם הוא תאגיד - ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים או שהתאגיד החליט על פירוק מרצון;

(6) המבקש הפר חובה מהותית מהחובות המוטלות עליו על פי הוראה שבחיקוק, בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה המעניק זכויות לעובדים, לאחר שניתנה לו התראה מאת השר.

זכות טיעון לפני התליית רישיון

לבעל רישיון עומדת זכות טיעון לפני שרישיונו מותלה או מבוטל,  אם הוגש נגדו  כתב אישום, או שהוגשה בקשה להכרזתו כפושט רגל, או שהוגשה נגד תאגיד בקשה למתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים, עד סיום ההליכים.

ערעור על החלטה בפני בית הדין לעבודה

על כל החלטה בדבר תנאי ברישיון, ביטול הרישיון, התלייתו של הרישיון, או אי-חידושו, ניתן לערער בפני בית הדין הארצי לעבודה תוך 45 ימים מיום שהגיעה ההחלטה לידיעת המבקש.

משפט אזרחי
bottom of page