top of page

דין משמעתי של עובדי מדינה

אם עובד שירות המדינה עובר עבירת משמעת ניתן להעמידו לדין משמעתי בבית הדין

למשמעת בנציבות שירות המדינה.

איזו התנהלות של עובד תחשב כעבירת משמעת:

- עובד, שלא מקיים את הוראות תקנון שירות המדינה (תקשי"ר); ו/או את נוהלי ונוהגי מקום

העבודה.  

- עובר אשר מפר את דיניה של מדינת ישראל; או מתרשל בקיומם של הדינים.

- עובד שמתנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו.

- עובד אשר פוגע בתדמית שירות המדינה.

- ובד שמתנהג התנהגות שאינה הוגנת במילוי תפקידו או משיג את מינויו שלא כדין.

- עובד אשר מורשע על ידי ערכאה אזרחית בעבירה שיש עימה קלון.

 

זכות ייצוג לעובד בהליכים המשמעתיים

עובד מדינה שקיבל הודעה על החלטה להעמידו לדין בפני בית הדין למשמעת, רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין. אם  יורשע עובד המדינה בעבירת משמעת, יטיל עליו בית הדין אחד או יותר מאמצעי הענישה המשמעתית הבאים:

 •  התראה

 • נזיפה

 •  נזיפה חמורה

 • הורדה בדרגה או הקפאתה, במידה ולתקופה שיקבע.

 •  הפקעת משכורת בסכום שיקבע בית דין ושלא יעלה על החלק השישי ממשכורתו החודשית של העובד.

 •  העברה למשרה אחרת או למקום עבודה אחר במשרדו, בהגבלת זמן או בלי הגבלה.

 •  פסילה, לאחר העברה למשרה אחרת או למקום עבודה אחר למילוי תפקידים מסוימים, מידה ולתקופה שיקבע.

 • פיטורים בתשלום פיצויי פיטורים, או ללא תשלום פיצויי פיטורים.

 •  פסילה למלא תפקיד לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך אחרת, למילוי תפקידים מסוימים לצמיתות או לתקופה שיקבע.

 • פסילה משירות המדינה לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך אחרת, לשירות המדינה לצמיתות או לתקופה שיקבע.

 • פרסום החלטת בית הדין, כולה או מקצתה, באופן שיקבע בית הדין.

 • ערעור על פסק דינו של בית הדין למשמעת

 • הנאשם או התביעה רשאים להגיש ערעור על החלטות בית הדין למשמעת לבית המשפט המחוזי שבתחומו פעל בית הדין למשמעת, תוך 30 יום ממועד נתינת ההחלטה.

 

דין משמעתי ברשויות המקומיות

חוק הרשויות המקומיות קובע את ההוראות המתייחסות לטיפול בעבירות משמעת של עובדי רשויות מקומיות.  החוק קובע מתי התנהגות של עובד רשות מקומית תחשב כעבירת משמעת:

(1) עובד שעשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת עובדי הרשות המקומית.

(2) עובד שלא קיים את המוטל עליו כעובד הרשות המקומית, או שהתרשל בקיום המוטל עליו כאמור.

(3) עובד שהתנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד הרשות המקומית, או שהתנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתה או בשמה הטוב של הרשות המקומית.

(4) עובד שהתנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או עם תפקידו.

(5) עובד אשר השיג את מינויו כעובד הרשות המקומית באמצעים כוזבים, או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים.

(6) עובד שהורשע בעבירה שיש עמה קלון.

(7) אי תשלומי מיסים עירוניים כדין כפי שנקבע בחוק.

(8) עובד שערך חיפוש, ביצע עיכוב או נכנס לרשות היחיד, שלא כדין או שלא בתום לב, או השתמש בכוח כלפי אדם, במסגרת מילוי תפקידו, בלא סמכות כדין ובלא הצדק סביר, מעבר למידה הנדרשת או בניגוד להנחיות שקיבל ממשטרת ישראל או לכל הוראה אחרת שניתנה כדין;

(9) עובד שהפר את חובתו לפי חוק שירות הציבור (הצהרת הון), התשע"ז-2016.

 עובדי רשויות מקומיות יישפטו בבית דין למשמעת. ההליך בבית הדין מתחיל עם הגשת כתב תובענה, חתום על ידי היועץ המשפטי של הרשות המקומית. כתב התובענה יפרט את הרקע העובדתי ותיאור העבירה.

בית הדין למשמעת מוסמך להחליט על אחד או אחדים מאמצעי משמעת אלה:

(1) התראה.

(2) נזיפה.

(3) שלילת זכויות הוותק.

(4) הורדה בדרגה או הקפאתה.

(5) הפקעת משכורת עד החלק הששי ממנה לתקופה שלא תעלה על ששה חדשים.

(6) העברה למשרה אחרת, עם הגבלת זמן, או ללא הגבלה.

(7) פסילה, למילוי תפקידים מסויימים.

(8) פיטורים בתשלום פיצויי פיטורים, כולם או מקצתם, או ללא תשלום פיצויי פיטורים.

(9) פסילה, לאחר פיטורים או פרישת העובד מעבודתו ברשות המקומית בדרך אחרת, למילוי תפקידים מסויימים ברשות המקומית או בכלל הרשויות המקומיות, לצמיתות או לתקופה שיקבע;

(10) פסילה, לאחר פיטורים או פרישת העובד מעבודתו ברשות המקומית בדרך אחרת, לעבודה ברשות המקומית או בכלל הרשויות המקומיות, לצמיתות או לתקופה שיקבע;

(11) פרסום החלטת בית הדין, כולה או מקצתה, באופן שיקבע בית הדין.

משפט אזרחי
bottom of page