top of page

דיני חינוך

משרדנו מתמחה במתן ליווי וסיוע משפטיים להורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, לרבות: ייצוג בוועדת השמה ברשות המקומית, הקובעת אם הילד ישובץ במסגרת חינוך מיוחד או חינוך רגיל ומהי המסגרת המסוימת שתתאים עבורו; ייצוג בוועדת ערר מחוזית במשרד החינוך, שתפקידה לדון בערעורים על החלטות ועדות ההשמה; הגשת בקשות לשילוב וזכאות לסייעת אישית ו/או להנגשה; תביעות ועתירות בגין אפליית ילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך ועוד.

שמירה על זכויות עובדי הוראה

במסגרת הדיון לעניין זכויות עובדי הוראה נהוג להבחין בין עובדי הוראה המועסקים ישירות על-ידי משרד החינוך במערכת החינוך הרשמית, לבין עובדי הוראה המועסקים במוסדות מוכרים שאינם רשמיים על-ידי "בעלות" בית הספר (בדרך כלל הרשות המקומית או עמותה). להבחנה זו עשויות להיות השלכות משפטיות על זכויותיהם של עובדי ההוראה.

כמו כן, בשנים האחרונות חלו רפורמות משמעותיות בנושא הסדרת יחסי עובדים-מעסיקים בתחום ההוראה - "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". גם כאן, הקושי המתעורר לעתים באשר לאופן יישומן של רפורמות אלו עלול לפגוע בזכויות מסוימות של עובדי ההוראה.

 

משרדנו מלווה ומייעץ לעובדי ההוראה בסוגיות המשפטיות הרבות העשויות להתעורר במסגרת עבודתם, ונותן מענה בנושאים כגון תנאי ההעסקה של עובדי ההוראה, זכאות לגמולים ולתוספות שכר, בקשות לשינוי שיבוץ והעברות, ייצוג עובדי הוראה בתחום המשמעת, ייעוץ בנושא מועמדות למכרזים לתפקידים במערכת החינוך, התנגדות להליכי פיטורין, וכן ייצוג עובדי הוראה בבית הדין לעבודה.

בקשות להכרה בתארים אקדמיים מחו"ל - הגף להערכת תארים במשרד החינוך

על-פי התקשי"ר ותקנות משרד החינוך, לגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל שבמשרד החינוך יש סמכות בלעדית לקבוע כי תארים אקדמיים מחו"ל יהיו שקולים לתארים ישראליים לצרכי דירוג ושכר.

הערכת התארים נעשית באמצעות הקבלתם לתארים דומים הנלמדים במסגרות אקדמיות בארץ, על פי כללים שנקבעו על-ידי הגף להערכת תארים ועל-ידי ועדות מקצועיות. ככלל יש לבחון את שקילות התואר על פי הכללים שהיו בתוקף במועד של סיום הלימודים לתואר, והכללים להערכת תארים אקדמיים מחו"ל השתנו כמה וכמה פעמים לאורך השנים. לפיכך קיימת חשיבות רבה לידיעתם הן של הכללים הנוכחיים והן של הכללים הקודמים של הגף להערכת תארים, שממשיכים לחול על מי שסיים את לימודי התואר האקדמי בעבר.

 

משרדנו מסייע לבעלי השכלה אקדמית מחו"ל, המעוניינים שהתואר שבידיהם יוכר כשווה ערך לתואר ישראלי לעניין זכויותיהם ותנאי העסקתם במגזר הציבורי. באפשרותנו לסייע הן קודם הגשת הבקשה והן במסגרת ההליך הבא בעקבותיה, העשוי גם לכלול את זימונו של המבקש לראיון מול ועדה מקצועית. השירות המקצועי של המשרד כולל ייעוץ משפטי בהליך הגשת הבקשה להערכת התואר ("בקשה לקבלת אישור שקילות תואר") מול הגף להערכת תארים במשרד החינוך והכנת המסמכים והפרטים שנדרש לצרף לבקשה, ובמידת הצורך ייצוג בבית הדין לעבודה או בבג"ץ בהליך משפטי להכרה בתואר מחו"ל לצרכי דירוג ושכר.

בקשות לרישוי והכרה במוסדות חינוך - בתי ספר וגנים בבעלות פרטית

כל בעלות פרטית המבקשת להקים גן או בית ספר חדש, נדרשת לפנות תחילה למשרד החינוך על מנת לקבל רישיון ממלכתי הניתן על פי חוק הפיקוח, המאשר את פתיחתו והפעלתו של המוסד החינוכי. בשלב הבא על הבעלות להגיש בקשה להכרה בגן או בבית הספר בהתאם לחוק חינוך ממלכתי. יצוין כי חובת ההורים לשלוח את ילדיהם למסגרות חינוך, המעוגנת בחוק לימוד חובה, אינה ממולאת כאשר הילדים נשלחים לבתי ספר שלא השלימו את הליך הרישוי וההכרה כנדרש בחוק.

הגשת הבקשות לרישוי ולהכרה מתאפשרת באמצעות הגשה "מרחוק" בלבד - דרך מערכת ממוחשבת של משרד החינוך.

במסגרת הליך הרישוי נבדקים נושאים הקשורים לבית הספר עצמו, דוגמת תכני הלימודים, תנאי הבטיחות והתברואה בבית הספר, הכשרתו המקצועית של סגל ההוראה, היעדר עבר פלילי של מי ממקבלי הרישיון ועוד.  

 

בעלויות פרטיות המעוניינות בהקמת גן או בית ספר חדש בעת הליכי הרישוי וההכרה זקוקות להדרכה והכוונה כדי להשלים כהלכה הליך ארוך וקפדני זה. קודם הגשת הבקשה לרישוי, משרדנו יכול לסייע ולייעץ לבעלות על מנת לוודא את עמידתה בכל הקריטריונים הנדרשים לצורך קבלת הרישיון לפתיחת גן או בית ספר חדש. כמו כן נדריך את הבעלות ונסייע בהכנת המסמכים הנלווים, ובהגשת הבקשות לרישוי ולהכרה בגן או בבית הספר החדש באמצעות המערכת הממוחשבת.

במקרים של סירוב להענקת רישיון או של ביטול רישיון קיים, ניתן להגיש ערר לוועדת הערר על ההחלטה בעניין רישוי מוסד החינוך, ולאחר מכן להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים הדן בערעורים על החלטות ועדת הערר.

 

 

בקשות לחינוך ביתי

חוק לימוד חובה מחייב הורים לילדים בגילאי 3 עד 17 לדאוג לכך שילדיהם ילמדו באופן סדיר במוסד חינוך מוכר. עם זאת, כאשר מדובר במקרים מיוחדים שבהם הורים מעוניינים להקנות לילדם חינוך בביתם במקום במסגרת מוסדות החינוך הרגילים, מתוך השקפת עולם מגובשת או בשל נסיבות יוצאות דופן, ניתן להגיש למשרד החינוך בקשה לחינוך ביתי. על מנת שתאושר הבקשה, יידרשו ההורים להוכיח כי אכן יש באפשרותם להעניק לילדם חינוך מקיף ושיטתי, העומד באמות המידה המפורטות בנהלים שקבע משרד החינוך.

 

אנו מעניקים להורים המעוניינים בקבלת פטור מלימוד חובה ואישור לחינוך ביתי את הסיוע והליווי הנדרשים לשם הגשת הבקשה, ומטפלים בבקשות לחינוך ביתי מול מנהל המחוז במשרד החינוך, מחלקת החינוך ברשות המקומית והוועדה לחינוך ביתי.

ערעורים על פסילת בחינות בגרות

בחינות בגרות עלולות להיפסל במקרים שבהם התרחשו אירועים מחשידים שהתרחשו לכאורה בשעת קיום הבחינה או בסמוך לה. החשד להפרת טוהר הבחינות יכול להתעורר מצד גורמים שונים: המשגיח במבחן, חוליות ביקורת שביקרו בבית הספר במהלך הבחינות, מעריך הבחינה תוך כדי בדיקת המבחן, או מטה משרד החינוך.

 

אם התעורר חשד להפרת טוהר הבחינות במהלך הבחינה או אחריה, התלמיד זכאי לערער על העלאת החשד בכתב. ועדת טוהר הבחינות שוקלת את הטיעונים המפורטים בערעור ומחליטה אם לקבל את הערעור או לפסול את המבחן. אם הוחלט לפסול את הבחינה, ניתן לערער על כך בפני ועדת טוהר הבחינות. במקרה של פסילה בגין חשד מעריך (בלבד ולא במקרה שבו התעורר חשד מצד גורם אחר) ניתן גם לערער על החלטת ועדת טוהר הבחינות בפני ועדת ערעורים עליונה.

 

משרדנו מטפל בהכנת הערעור לוועדת טוהר הבחינות ולוועדה העליונה על פסילת הבגרות, על מנת להבטיח הצגה והנמקה מיטביים של טיעוני התלמיד בכתב. במידת הצורך יכול הטיפול לכלול גם הכנת בקשה למתן אפשרות לתלמיד להעלות את טענותיו גם בעל-פה בפני הוועדה (מאחר שאין זכות אוטומטית לדיון בעל-פה בוועדה). לעתים יידרש התלמיד (אף אם לא ביקש זאת) להופיע בפני הוועדה או בפני גורם שמונה מטעמה, ובמקרה זה יש להכינו לכך.

עמותות, מלכ"רים
שמירה על זכויות ילדים עם צרכים מיוחדים

חוק חינוך מיוחד קובע כי ילדים שהנם בעלי צרכים מיוחדים - בעלי לקות גופנית, שכלית, רגשית, קוגניטיבית או התפתחותית, מגיל 3 עד 21, זכאים להשמה במסגרות חינוך מיוחד המותאמות לצורכיהם. על-פי החוק, במקרים שבהם הדבר אפשרי יש לתת זכות קדימה לשילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

bottom of page