top of page

הגבלות על פיטורי ושינוי תנאי העסקה לפי חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים קובע איסור מוחלט על מעסיקים בפועל ועל קבלני כוח אדם לפטר עובדות

בהריון, או עובד/ת הנמצאים בטיפולי פוריות, או נשים השוהות במקלט לנשים מוכות. איסור

הפיטורין הוא למעט במקרים בהם ניתן היתר מיוחד מאת הממונה על עבודת נשים במשרד הכלכלה.

איסור הפיטורין יחול אם העובדת קבועה או העובדת זמנית, ובלבד שאותה עובדת עבדה אצל

המעסיק או במקום העבודה לפחות 6 חודשים.

מהן הנסיבות במסגרתן יכולים מעסיקים לפנות בבקשה לממונה לקבל היתר לפיטורים ו/או

להביא לפגיעה בהיקף משרה ו/או לפגיעה בהכנסה של עובד/ת?

 

א. עובדת בהריון, (עובדת קבועה, ארעית, או זמנית), שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה,  6חודשים לפחות.

ב. עובד/ת המצויים בתקופה של שישים ימים לאחר תום חופשת הלידה; או עובד/ת המצויים  60יום לאחר תום ימי ההיעדרות בשל מצב רפואי לאחר הלידה; או בשל היעדרות עובד בשל פיצול חופשת לידה ו/או מחמת החזקה בלעדית. היתר יינתן במקרה כזה רק על סמך הוכחת שני תנאים מצטברים: כי הפיטורין אינם קשורים ללידה, לחופשה, או להיעדרות. ובמקרה נוסף אם עסקו של המעסיק חדל לפעול/ הוכרז פושט רגל/ או שניתן צו  פירוק.

ג. עובדת מיניקה מתום תקופת הלידה וההורות, ועד תום שישה חודשים מיום הלידה, בתקופה שבה היא מניקה, בהתקיים כל אלה:

(1) העובדת הודיעה למעסיק שהיא מניקה;

(2) העסקתה נאסרה בתקופה שבה היא מניקה בשל ההנקה;

(3) מעסיקה של העובדת לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה;

ד. עובד/ת העוברים טיפולי פוריות בימי היעדרם מהעבודה או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי היעדרות. הוראות אלו יחולו על עובד/ת העוברים טיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה וגם לקראת שתי לידות מבן הזוג הנוכחי.

ה. עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות ולא נעדרו מהעבודה בתקופת הטיפולים. איסור פיטורין חל במשך תקופת הטיפולים או במשך תקופה של 150 יום לאחר מועד תחילת הטיפולים (טיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית), לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב. הוראות אלו חלות על עובד/ת קבוע/ה, ארעי/ת, ו/או זמני/ת ובלבד שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה שישה חודשים לפחות.

ו. היעדרות של עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות, במהלך תקופת ההיעדרות ובתקופה של  90 ימים לאחר סיום ההיעדרות.

מעסיק המבקש לפטר או לפגוע בהיקף משרה/הכנסה של עובד/ת באחד המקרים כאמור לעיל, חייב לקבל היתר מממונה חוק עבודת נשים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.  

במסגרת קבלת ההחלטה בבקשות להיתר פיטורי נשים בהיריון, יבדוק הממונה האם הפיטורין  קשורים להריון, לטיפולי הפוריות, להנקה, או לשהייה במעון לנשים מוכות, או שאכן קיימת עילת פיטורין ממשית שאינה קשורה בהיריון. כמו כן, הממונה יבחן האם עומדות למעסיק אפשרויות נוספות מלבד הפיטורין, כמו למשל, האם ניתן להמשיך ולהעסיק את העובד/ת במקום העבודה בתפקיד אחר. נטל ההוכחה חל בעניין זה על המעסיקים.

חשוב להדגיש כי החוק מונה מספר מצבים בהם אסור למעסיק לפטר עובדות, ואין לממונה כל סמכות להתיר פיטורים: 

1. אסור לפטר עובד/ת במהלך חופשת הלידה.

2. אסור לפטר עובדת במהלך תקופת היעדרותה בשל מצבה הרפואי מתום חופשת הלידה ועד שישה חודשים מאותו יום, אם אישר רופא כי מצבה מחייב זאת ובמידה שאישר.

3. אסור לפטר  עובד בחופשת לידה ובמהלך היעדרות עובד בשל פיצול חופשת לידה/ החזקה בלעדית.

4. אסור לפטר עובדת במהלך תקופת היעדרותה עקב הפלה כאמור בהוראות החוק.

 

במקרים הבאים אין צורך בהיתר לפיטורים והחוק לא יחול:

1. במידה והעובד/ת הועסק/ה בהתאם לחוזה עבודה קצוב מראש לפחות משנים עשר חודשים והחוזה לא הוארך, ואף לא הייתה היתכנות וציפייה של העובד/ת להמשך העסקתם.

2. במידה והעובדת בהיריון מועסקת אצל המעסיק או באותו מקום עבודה פחות משישה חודשי העסקה.

3. כאשר העובדת התפטרה ממקום עבודתה.

 ערעור על החלטת הממונה

ניתן לערער על החלטת הממונה לבית הדין לעבודה בתוך 45 יום מקבלת ההחלטה.

משפט אזרחי
bottom of page