top of page

נוהל בדיקת רישום פלילי במסגרת הפעלת מעונות יום

Image by Gautam Arora

 

מעוניינים להגיש בקשה לקבלת רישיון להפעלת מעון יום לפעוטות? לעבודה במעון או לניהול מעון?

החוק הרלוונטי שנכנס לתוקפו בשנת 2018 קובע שורת כללים והוראות לרישוי ולפיקוח על מעונות יום לפעוטות. בין יתר הוראות החוק נקבע כי רישום פלילי עלול למנוע קבלה או חידוש של רישיון ובה במידה עלול למנוע אישור העסקה כעובד או כמנהל במעון, כל זאת מתוך מטרה להגן על שלומם, על זכויותיהם ועל כבודם של פעוטות השוהים במעונות.

נוהל "בדיקת רישום פלילי לצורך הנפקת רישיון הפעלה למעון יום", מבוסס על הוראות החוק, ומסדיר את הליך בדיקת הרישום הפלילי.

הנוהל מאפשר למנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "הממונה"), שקול דעת בקשר לבקשה של מבקש רישיון להפעלת המעון ושל כל מי שיבוא במגע ישיר ומתמשך עם הפעוטות לרבות: המנהל, העובדים, נותני שירותים שונים ואף דיירים במידה והמעון נמצא בבית מגורים.

במאמר זה נביא מידע חשוב עבור כל המעוניינים להגיש בקשה לרישוי מעון, לחידוש רישיון, לעבודה במעון, לניהול המעון, או לכל גורם מעורב אחר, שלהם עבר פלילי, או שמתנהלים נגדם בימים אלו הליכים פליליים.

החוק לא קבע מהן סוגי העבירות אשר ייחשבו כעבירה שמי שביצע אותה אינו ראוי להיות מפעיל, בעלים, או מנהל של מעון יום לפעוטות או מחנך- מטפל או עובד בו, או להיות בעל שליטה או מנהל בתאגיד המבקש רישיון הפעלה, כמו גם דייר במקום המשמש מעון יום וכן נותן שירותים, לפיכך, נקבע בנוהל מדרג עבירות וסוגי שיקול דעת בסמכותו של הממונה.

בנוהל נקבעו 2 סוגי עבירות:

עבירות סוג א' - עבירות שבהן שיקול הדעת של הממונה מצומצם ביותר וחזקה כי הן עבירות שהעובר עליהן אינו ראוי לקבל רישיון. על עבירות סוג א' נמנות עבירות המערבות אלימות, פשעים על רקע מיני, ניצול חסר ישע, וכדומה.

בעבירות מסוג א', על מבקש הרישיון תהיה מוטלת החובה לשכנע את הממונה מדוע, על אף הרשעה או נקיטת הליך פלילי, כנגדו קיימת הצדקה מיוחדת לתת לו הרישיון. 

עבירות סוג ב' - עבירות בהן שיקול הדעת של הממונה רחב יותר והן אינן מנויות ברשימת העבירות החמורות. בעבירות מסוג ב' הממונה מוסמך לשקול את נסיבות ביצוע העבירה ובין היתר:

1. סוג העבירה, אופיה, היקפה מהותה וחומרתה ונסיבות ביצוע העבירה, משך הזמן שחלף מיום ביצוע העבירה, גילו של האדם בעת ביצוע העבירה, קיומם של הליכים תלויים ועומדים בחשד לביצוע העבירה, רמת החשש, אם קיים לשלומם וביטחונם של הפעוטות בזיקה לעבירה, נסיבות אישיות של האדם ובכלל זה מס' השנים בהם עוסק בתחום מעונות יום.

זכות שימוע

החוק ובעקבותיו הנוהל קובעים כי במידה והממונה מודיע למבקש הרישיון, לנושא המשרה, או לכל המעורב במעון, כי בכוונתו לסרב לבקשתו, עומדת למבקש זכות שימוע, ובתוך כך, תינתן למבקש הזדמנות לטעון טענותיו בכתב כנגד הכוונה שלא לתת רישיון או שלא לתת אישור העסקה במעון יום לפעוטות למועסק או נותן השירותים תוך 21 יום.

זכות השגה למנהל הכללי

על החלטתו הסופית של הממונה ניתן להגיש השגה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים או למי מטעמו. 

זכות ערעור לוועדת ערר

סמכות ועדת הערר הינה לדון בכל החלטות הממונה ומנכ"ל המשרד כמפורט בחוק, בין היתר באי מתן רישיון, ביטולו, ו/או התלייתו, ואי אישור נותני שירותים בין היתר בשל קיומו של רישום פלילי.

עו"ד ברוה עוסקת בתחום המשפט מנהלי ובכל ההיבטים המשפטיים הקשורים לרשויות ציבוריות. במידה ואתם עומדים בפני הגשת בקשה לרישיון להפעלת מעון יום לפעוטות, או לעבודה במעון, ניהול, או שהנכם גורם מעורב ויש לכם עבר פלילי או שמתנהלים מולכם הליכים פליליים, אנו ממליצים להגיע לייעוץ משפטי על מנת להיערך באופן מתאים להגשת הבקשה, לשימוע, להשגה, או לדיון בוועדת הערר.

bottom of page