top of page

הליך השארת הילד בגן חובה לשנה נוספת

Drawing Together

חוששים שבנכם/בתכם לא בשלים עדיין לעלות לכיתה א' ומוטב שיישארו שנה נוספת בגן?

על פי חוזר מנכ"ל "דחיית המעבר לביה"ס והישארות שנה נוספת בגן חובה", תפקידה של מערכת החינוך הוא לתת מענה הולם לילדי גן חובה שיש ספקות לגבי יכולתם להסתגל למסגרת הבית ספרית. השארת הילד בגן החובה שנה נוספת עשויה במקרים מסוימים להקל על הילד להשלים בהצלחה את המעבר מהגן לבית הספר, ככל שיש נימוקים מקצועיים התומכים בכך. חוז"ר המנכ"ל קובע את העקרונות המנחים ואת שלבי תהליך קבלת ההחלטה בדבר השארת ילד בגן חובה שנה נוספת.

בין היתר נקבע בחוזר המנכ"ל, כי ילדים שיש התלבטות לגבי מוכנותם לכיתה א' יופנו עם הוריהם להערכת פסיכולוגית בשירות הפסיכולוגי החינוכי, ובעקבות ההערכה תתקבל החלטה מקצועית משותפת של הגננת ופסיכולוג הגן בשיתוף ההורים לגבי השארת הילד שנה נוספת בגן. במידה וההורים חולקים על ההמלצה או מתנגדים אליה, על השירות הפסיכולוגי לוודא שמוצו הליכי ההתקשרות עם ההורים בעניין זה ולהביא לידיעתם אפשרות להמשך התהליך.


בשלב הבא, אם ההורים חולקים על המלצת השפ"ח, תוקם ועדת ההיוועצות ברשות המקומית לדיון בבקשתם של ההורים להישארות שנה נוספת בגן. הוועדה תכלול את מפקחת גני הילדים, את מנהל השירות הפסיכולוגי או את נציגו ואת מנהל מחלקת גני הילדים ברשות המקומית. כמו כן, יוזמנו על ידי אגף החינוך ברשות המקומית הגננת והורי הילד, וכן גורמים טיפוליים פרטיים אם יש. הוועדה תסכם את המהלך שנעשה עד שלב זה, ותקבל החלטה על בסיס כל המהלכים המקצועיים שנעשו, לאחר שמיעת כל הגורמים הרלוונטיים ולאחר עיון במסמכים האלה:

1. סיכומי התצפית של הגננת.

2. המלצת השירות הפסיכולוגי.

3. עמדת ההורים בכתב (אם יש).

4. חוות דעת כתובה של גורמים טיפוליים נוספים המכירים את הילד או המטפלים בו (אם יש).

ההחלטה שתתקבל תהיה על דעת רוב חברי הוועדה, אשר לנגד עיניה צריכים לעמוד בראש ובראשונה טובת הילד וצרכיו. במסגרת קבלת ההחלטה יש להתייחס לשלל היבטים, וביניהם מידת ההתאמה של תפקוד הילד בתחומי ההתפתחות השונים כמצופה מבני גילו, פניות ללמידה, יכולתו לווסת דחפים ורגשות בהתאם לנסיבות, יכולתו לעמוד בתסכול ובקושי ולהתמודד אתם, יכולתו להתמיד במשימות המוטלות עליו ועוד.
 

כמו כן נקבע בחוזר המנכ"ל שצריך להתייחס באופן דיפרנציאלי לילדים בוגרים בשנתון (ילידי ינואר-יוני), לעומת ילדים צעירים בשנתון (ילידי אוקטובר-דצמבר), ולגבי הבוגרים בשנתון יש לבחון את תפקודם הכוללני.

במידה ומתקבלת בוועדה החלטה שאינה מקובלת על ההורים, באפשרותם לערער עליה למשרד החינוך.

משרדנו עוסק במשפט מנהלי ובדיני חינוך, ובכלל זאת טיפלנו בהצלחה בשורה ארוכה של מקרים שבהם התבקשה דחיית המעבר לבית הספר והישארות לשנה נוספת בגן. לפרטים נוספים אודות ההליך להשארת הילד בגן לשנה נוספת, וכן לייצוג בוועדה ברשות המקומית או בערעור למשרד החינוך, ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

bottom of page