top of page

האם ניתן להשעות תלמיד בגלל תלבושת אחידה?

עמותות, מלכ"רים

מהם הסנקציות והעונשים שבית הספר רשאי להטיל על תלמיד/ה המפר/ה את כללי התלבושת האחידה?

והאם ניתן להשעות תלמיד/ה מהלימודים בשל הפרת כללי התלבושת האחידה?

בבתי ספר מסוימים מונהגת תלבושת אחידה. מה קורה כאשר תלמיד מפר את כללי בית הספר בעניין זה? נדון בשאלה זו בהתייחס להוראות החוק, לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ולתקנון שצריך להיות מונהג בכל בית ספר.

לפי חוזר מנכ"ל בדבר "אורחות חיים במוסדות החינוך", נושא ההופעה בתלבושת אחידה צריך להיכלל בתקנון, כאשר בכתיבת התקנון ישתתפו המורים, ההורים והתלמידים, והתקנון יפורסם בנגישות ובגלוי לכל קהילת בית הספר. כמו כן, לפי קביעת חוזר מנכ"ל בדבר "הנהגת תלבושת אחידה", ההחלטה בדבר סוג התלבושת האחידה, צבעה, הסמל והכיתוב שיופיעו עליה, תתקבל באמצעות תהליך חינוכי משתף שיהיו שותפים לו הצוות החינוכי של בית הספר, התלמידים וההורים.

חוזר מנכ"ל בדבר "אורחות חיים במוסדות החינוך" מגדיר את טווח התגובות במקרה של הפרת הוראות התלבושת האחידה, שיכול לכלול פעולות שונות כגון רישום במזכירות, שיחת בירור וכד'. הסנקציה החמורה ביותר שבה ניתן לעשות שימוש במקרה של הפרת הוראות התלבושת האחידה היא מניעת כניסה לשיעור - תוך קביעת מקום חלופי ודרישה להשלמת החומר הלימודי - וזוהי סנקציה שאותה יש לשמור למקרים חמורים במיוחד. בחוזר המנכ"ל לא נכללת סנקציה המאפשרת להשעות או להרחיק תלמיד מבית הספר אך בשל הפרת כללי התלבושת האחידה.

זאת ועוד, חוק זכויות התלמיד קובע כי כל תלמיד זכאי לכך שהמשמעת במוסד החינוך תונהג באופן ההולם את כבוד האדם, ובכלל זה שלא יינקטו כלפיו אמצעי משמעת משפילים.  הרחקה מהלימודים בגין סטייה מכללי התלבושת האחידה עשויה להיתפס כצעד פוגע ומשפיל, המאלץ את התלמיד להישאר בביתו במקום ללמוד בכיתתו, ולפיכך אין לעשות בה שימוש במקרה של סטייה מכללי התלבושת האחידה.

מן האמור לעיל עולה, כי האמצעים המשמעתיים שבהם ניתן לנקוט בגין הפרת כללי התלבושת האחידה אינם יכולים להגיע לכדי הרחקה מהלימודים, ולכל היותר ניתן לנקוט בסנקציות שהנן בדרגת חומרה מופחתת; ועל אחת כמה וכמה שהדבר נכון כאשר מדובר בתלמיד שהפר את הכללים בתום לב כאמור - ושלא סביר להגדיר את מעשהו כ"חמור במיוחד".

זאת ועוד, במידה ולא פורסם לתלמידים ולהורים תקנון כאמור, או שלא נערך שיתוף שלהם בכתיבת התקנון או בקבלת ההחלטות לגבי נהלי התלבושת האחידה, מתעצמת הטענה בדבר אי המידתיות ואי הסבירות של ענישת התלמיד. במקרים כאלו יוכל התלמיד לטעון גם כי הכללים לא היו ברורים לו דיים וכי סבר בתום לב שהוא עומד בהם.

ככלל, כאשר תלמיד מורחק מלימודיו שלא כדין, או שנראה כי ננקטת נגדו סנקציה בלתי מוצדקת, בלתי מידתית או מפלה - מומלץ להורים להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני חינוך, על מנת לפעול בשם התלמיד מול הנהלת בית הספר ומול משרד החינוך ולהגן על כבודו ועל זכויותיו של התלמיד.

עו"ד הדס ברוה מתמחה בדיני חינוך ומשפט מנהלי, ופועל משפטית מול גורמים במערכת החינוך וברשויות המדינה. לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו.

bottom of page