top of page

יישום הנחיות משרד הבריאות בענין ניפוק מרשמי סמים מסוכנים

עמותות, מלכ"רים

 

הסדרת הרישום של מרשם למתן סמים מסוכנים, ובכלל זה גם ריטלין, ואופן הניפוק למטופל - מפורטים בתקנות הסמים המסוכנים.

התקנות העוסקות בתרופות הנחשבות סמים קשים, המיועדות בין היתר להקלה, לשיכוך כאבים, ולטיפול בהפרעות קשב וריכוז, הן מטבען תקנות מחמירות הקובעות כללים נוקשים ונוגעות הן לרופאים המטפלים שמנפיקים מרשמים למטופלים, והן לרוקחים שבסופו של יום מקבלים את אותם מרשמים מהמטופלים ומספקים את התרופות בפועל.

יחד עם זאת, משרד הבריאות נוהג - על מנת להקל על קהל המטופלים המשתמשים בתרופות כגון ריטלין ותרופות נרקוטיות אחרות - לפרסם אחת לתקופה הנחיות והבהרות שאמורות להיות מופצות בקרב ציבור הרוקחים, והמתירות חריגות קלות מן הכלל בהליך הנפקת המרשם.  ההקלות הללו באות על רקע הקשיים המלווים את ניפוק המרשם לריטלין מבחינת הלקוחות: פעמים רבות התרופה חסרה במלאי, די בטעות קלה של הרופא בכתיבת המרשם על מנת להביא לאי-קבלתו על-ידי הרוקח וכיוצ"ב.

דוגמא להנחיה מקלה מסוג זה היא הנחיה שפורסמה לראשונה בשנת 2009 בחוזר 2/2009 של משרד הבריאות; ההנחיה קובעת שרוקחים יוכלו לנפק מרשם של סמים מסוכנים גם אם טרם חלפו עשרה ימים או 31 יום ממועד הניפוק הקודם (לפי הענין), אך זאת לא לפני שני ימי עבודה מתאריך תום התקופה של המרשם הקודם; כל זאת על מנת שמטופלים לא יגיעו ביום האחרון לקבל את התרופה.

למרות ההבהרה המפורשת ארעו מספר מקרים בבתי מרקחת שונים באזור תל אביב שבהם סרבו רוקחים לנפק ללקוח מרשם לריטלין יומיים לפני תום התקופה של המרשם הקודם, ככל הנראה משום שלא הכירו את ההנחיות בנושא ניפוק מרשמי סמים מסוכנים.

בעקבות הישנות המקרים פנה משרדנו למשרד הבריאות ובאופן ספציפי למחלקת הרוקחות על מנת שיחדד את הנהלים וידאג להפצתם בקרב הרוקחים והציבור הרחב.

ואכן בחודש אוגוסט 2016, פורסמה הנחיה מעודכנת בנושא זה על ידי משרד הבריאות בנוהל מספר 155.

סעיף 3.2.5 להנחיה העדכנית בענין ניפוק סמים מסוכנים טרם גמר התקופה מהניפוק הקודם, קובע מפורשות (בדומה להנחיות הקודמות) כי:

"רוקח יוכל לנפק מרשם של סם מסוכן, גם אם טרם חלפו 31 ימים מיום הניפוק הקודם, אך לא לפני שני ימי עבודה (חג ושבת אינם נחשבים לצורך כך כימי עבודה) מתום מועד התקופה של המרשם הקודם".

כלומר, אין מניעה לקבל מרשם של תרופה כגון ריטלין גם אם טרם חלפו 31 ימים מיום נפוק המרשם הקודם, אך זאת לא לפני שני עבודה מתום המועד של המרשם הקודם.

בכל מקרה שבו קיימות הנחיות של רשות שלטונית אך אלו אינן מיושמות בפועל - מומלץ להיעזר בעורך-דין המומחה במשפט מינהלי.

עו"ד הדס ברוה עוסקת במשפט מנהלי, ופועלת משפטית מול גורמים ברשויות המינהליות לרבות משרד הבריאות. לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו.

bottom of page