top of page

משפט מינהלי וייצוג מול המדינה, עתירות מינהליות ועתירות לבג"ץ

חופש המידע

ייעוץ וטיפול משפטי בהגשת בקשות לפי חוק חופש המידע

 

התנגדויות למסירת מידע מטעמי הגנה על הפרטיות

 

ייצוג בעתירות מינהליות לפי חוק חופש המידע

 

הסדרת עיסוק

התנגדויות להחלטות משרד הכלכלה, משרד הבריאות והרגולטורים השונים בעניין הסדרת עיסוק

 

ייעוץ וטיפול משפטי בעניין רישום ורישוי של בעלי מקצוע שעיסוקם מוסדר בחקיקה:

 

רופאים, פסיכולוגים, הנדסאים וטכנאים מוסמכים, מקצועות פרא-רפואיים, בודקים מוסמכים, רוקחים, עובדים סוציאלים, יועצי מס, רואי חשבון, שמאי מקרקעין ובעלי מקצוע נוספים

ליווי משפטי של הליכי חקיקה

ליווי משפטי של הליכי חקיקה כולל ניסוח הצעות חוק, ייצוג בפני ועדות הכנסת, הכנת ניירות עמדה ותיאומים מול הגורמים השונים המשתתפים בהליך החקיקה. 

 

עו"ד הדס ברוה בעלת ניסיון מיוחד בליווי משפטי של הליכי חקיקה בכנסת. עו"ד ברוה השתתפה באופן קבוע בהליכי חקיקת התיקון לחוק התכנון והבניה, המכונה "רפורמת המרפסות". הייתה שותפה קבועה בהליכי חקיקת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, המסדיר את העיסוק במקצועות אלו. כמו כן השתתפה בישיבות של ועדות הכנסת ושל שדולות הכנסת בנושאים נוספים

ייעוץ משפטי מול גופים מוסדיים (דו-מהותיים)

ייעוץ משפטי מול גופים דו-מהותיים - גופים שאינם חלק מרשויות המדינה, אולם ממלאים תפקידים ציבוריים ולפיכך חלות עליהם חובות מן המשפט המינהלי כגון שוויון, מידתיות, הגינות וסבירות: 

 

בתי חולים, קופות חולים, בנקים, חברות ביטוח, רכבת ישראל, הסוכנות היהודית, חברא קדישא ועוד. 

""ענינים מינהליים" - ענינים הנוגעים לסכסוכים שבין אדם לרשות;

 "רשות" - רשות מרשויות המדינה, רשות מקומית, וכן גופים ואנשים אחרים הממלאים תפקידים ציבוריים על פי דין".

(סעיף 2 לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, תש"ס-2000)

 

 

bottom of page