top of page

העסקת/עבודת קרובי משפחה באותו מקום עבודה בשירות המדינה

Co Workers

האם במקרה שבו מועמד לשירות מדינה מעוניין לעבוד במקום שבו נמצא קרוב משפחה, ניתן לאסור את הדבר?

ומה הדין במקרה שבו עובדים בשירות המדינה, העובדים במקום עבודה משותף, הופכים במהלך העבודה לקרובי משפחה?

במסגרת עבודה משותפת במוסדות המדינה השונים, קורה לא אחת שמתחילות להירקם מערכות יחסים ונוצרת קרבה משפחתית בין עובדים. במצבים אלה ניתן להיתקל לא פעם בדרישת מקום העבודה מבני הזוג להפריד כוחות – דהיינו להעביר את אחד מבני הזוג למקום עבודה אחר.

מה הדין במקרה זה?

מענה לסוגיה זו ניתן למצוא בכללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית); בתקנון שירות המדינה (תקשי"ר) ובהנחיות מינהליות של המשרדים הממשלתיים השונים.

כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) והתקשי"ר מתייחסים למקרים הבאים: קרבה משפחתית שנוצרה במהלך מקום העבודה המשותף בין שני עובדים; העסקת אדם באותו מוסד שבו עובד קרוב משפחתו.

בנוגע לקרבה משפחתית שנוצרה במקום העבודה מורים הכללים, כי כאשר יש בין העובדים יחסי כפיפות, קשרי עבודה או ניגוד עניינים, יעבור אחד מהם למשרה אחרת. עם זאת, הכללים מתייחסים גם למקרים שבהם ההעברה אינה אפשרית וקובעים כי במצב כזה רשאי האחראי (סגן מנהל כללי בכיר למנהל ומשאבי אנוש; סגן מנהל יחידת סמך למנהל משאבי אנוש; מנהל יחידת סמך או בעל תפקיד אחר שהסמיך לכך מנכ"ל המשרד או מנהל יחידת הסמך), באישור נציבות שירות המדינה, להתיר את המשך העסקתם של העובדים לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, תוך קביעת תנאים מסוימים.

הפסיקה נוגעת גם היא בסוגיה זו, ומתייחסת לקושי הגדול העולה מהפסקת עבודה של אחד מקרובי המשפחה: "ככלל, הפסקת עבודתו של אדם, בשל התפתחותם של קשרים משפחתיים בינו לבין אדם אחר באותה יחידה, היא קשה יותר מאשר הימנעות מקבלתו של מועמד לתפקיד, בשל קיומו של קשר משפחתי. ראשית, אין לחלוק על כי התוצאה היא פוגענית יותר, שכן היא מלווה בפגיעה במקום עבודה קיים, ולא במשרה פוטנציאלית. שנית, כאשר הקשר הזוגי נוצר תוך כדי עבודה, פוחת החשש מפני קיומם של שיקולים זרים בעצם קבלת ההחלטה על המינוי".

במשרדים שונים במגזר הציבורי נקבעו הוראות ספציפיות נוספות הנוגעות להעסקת קרובי משפחה.

למשל, בהתייחס לעובדי הוראה, נקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"א/4(א) כי "אין להעסיק אדם בהוראה או בכל עבודה אחרת במוסד חינוך, אם באותו מוסד עובד קרוב משפחה שלו. קרוב משפחה לעניין זה פירושו בן זוג, בת זוג...". כמו כן, נקבעו מספר חריגים לכלל:

 • ניתן להעביר עובד הוראה למוסד שבו עובד קרוב מדרגה ראשונה, אם שירותו של המועמד חיוני למערכת ואין באותה עת מועמד אחר מתאים למשרה.

 • בנוסף לכך, מנהל מחוז או סגנו רשאים לאשר העסקתם של בעל ואישה כעובדי הוראה באותו מוסד חינוכי, בהתקיים אחד מהמקרים המנויים להלן:

  • תנאי העבודה מחייבים שהם יגורו במוסד החינוכי.​

  • מוסד החינוך הוא ביישוב שיש בו מוסד חינוך אחד מסוגו בלבד, ובני הזוג גרים ביישוב שמוסד החינוך נמצא בו או ביישוב סמוך לו שגרים בו תלמידים הרשומים באותו מוסד חינוך, וכן אחד מהתנאים החלופיים הבאים:

   • שירותם של בני הזוג חיוני למערכת, ואין באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה.​

   • מצב התעסוקה במקום שבו המועמד גר מצדיק את אישור המינוי.

במידה וישנה כוונה להעביר עובד הוראה למוסד אחר עקב קרבת משפחה, טרם ההעברה על המפקח על מוסד החינוך לפנות אל העובד ולהזמינו לשיחת שימוע, שבה יסביר לו על ההעברה הצפויה ויאפשר לו להשמיע טענותיו. במעמד זה יכול עובד ההוראה לבקש לקבל היתר חריג. במידה ובסופו של דבר הוחלט להעביר את העובד, יש לבצע את ההעברה עד לסוף חודש יוני.

בנוגע להעסקת עובד במוסד שבו עובד קרוב משפחתו מורים כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית) והתקשי"ר כי אין להעסיק במקרים אלה. יחד עם זאת, אם מדובר בקרובי משפחה שאינם בני זוג, מנהל מחוז או סגנו רשאים להתיר העסקה שכזו, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

 • מוסד החינוך הוא ביישוב שיש בו מוסד חינוך אחד מסוגו בלבד.

 • מקום המגורים של האדם ושל קרוב המשפחה שלו הוא ביישוב שמוסד החינוך נמצא בו או ביישוב סמוך לו, שגרים בו גם תלמידים הרשומים במוסד החינוך.

 • במוסד החינוך מועסק רק קרוב משפחה אחד של האדם.

 • קיומו של אחד משני התנאים הבאים:

  • שירותו של המועמד חיוני למערכת, ואין באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה.​

  • מצב התעסוקה במקום שבו המועמד גר מצדיק את אישור המינוי.

פסיקה הנוגעת לעניין מינוי עובד במקום עבודה שבו עובד קרוב משפחתו קובעת כי "מקום בו ניתן להסיר את החשש מפני השפעתם של שיקולים זרים על עצם מינויו של אדם לתפקיד בשירות הציבורי, באמצעות פיקוח חיצוני בלתי-תלוי, וכאשר ניתן מענה הולם לחשש מפני ניגוד עניינים, אין מניעה עקרונית למנות מועמד לתפקיד, גם כאשר מתקיימת קירבה משפחתית בינו לבין עובד אחר באותה יחידה מינהלית...".

בחוזר מספר 11/2014 של מערכת הבריאות חידדו דגשים נוספים המשלימים את הוראות התקשי"ר. אחד מהם מורה כי בבקשה להעסקת קרוב משפחה של עובד הממלא תפקיד של מנהל בית חולים, סגן מנהל בית חולים, אחות ראשית, מנהל אדמיניסטרטיבי או מנהל כספים, יש להביא זאת לאישור הוועדה בנציבות שירות המדינה הדנה בהעסקת קרובי משפחה.

בחוזר מנכ"ל של משרד הפנים מספר 3/2011 נקבע כי אין להעסיק עובד קרוב משפחה ברשות מקומית ללא אישור ועדת מנהל השירות או ועדת השירות במצבים שבהם:

 • ההעסקה עלולה להוביל ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בין העובד לבין קרוב משפחתו ברשות המקומית.

 • ההעסקה עלולה להוביל לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר ברשות המקומית.

 • כשמדובר בקרוב משפחה של אחד מנבחרי הציבור ברשות המקומית.

רשות מקומית המעוניינת לפנות לקבלת אישור להעסקה זו, תידרש לצרף לבקשתה מספר מסמכים: מכתב פנייה חתום בידי ראש הרשות ומנכ"ל או מזכיר הרשות המקומית; נוסח המכרז; פרוטוקול ועדת הבחינה וחוות דעת משפטית; קורות חיים של המועמד; תרשים ארגוני כללי של הרשות ושל היחידה שבה יועסק העובד. את המסמכים תצטרך הרשות לשלוח למנהל האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות במשרד הפנים.

בהתייחס למצב שבו נוצרה קרבת משפחתית בין שני עובדים המועסקים ברשות מקומית, נקבע כי הרשות תשלח בקשה לאישור העניין אצל ועדת מנהל השירות או ועדת השירות, תוך חודש מיום היווצרות יחסי הקרבה.

עו"ד ברוה עומדת לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

bottom of page