top of page

דיוור אלקטרוני אינפורמטיבי של רו"ח - או פרסומת אסורה?

עמותות, מלכ"רים

האם רשאי רואה חשבון לשלוח לבתי עסק בקרבתו דיוור אלקטרוני חד-פעמי המכיל פרטים אינפורמטיביים על משרדו?

כללי האתיקה של רואי החשבון קובעים מהי פרסומת אסורה ומהי פרסומת מותרת. לעתים קיים "תחום אפור" או עמימות בשאלה אם פעולה בעלת אופי פרסומי שנעשתה על ידי רואה החשבון מהווה פרסום מותר או אסור.

במקרה שבו טיפל משרדנו נדון עניינו של רואה חשבון שפתח משרד חדש, ושלח לבתי עסק שכנים פנייה חד-פעמית בדואר אלקטרוני המציגה פרטים אינפורמטיביים בלבד על משרדו החדש: מען המשרד, דרכי התקשורת עמו, השירותים שהמשרד מספק, ניסיונו המקצועי של רואה החשבון וערכי השירות שעליהם הוא מקפיד. בפנייה לא צוינו שמות לקוחות, גובה שכר הטרחה, עובדות מטעות כלשהן או כל דבר אחר שיש בו כדי לפגוע בכבוד המקצוע. רואה החשבון היה סבור שמדובר בפרסום מותר ומקובל שאין בו משום פרסומת אסורה; מנגד, נטען כנגדו כי מדובר בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע של ראיית החשבון, ומהווה זילות של המקצוע.

כיצד יש להכריע בעניין? נדון בסוגיה בהתאם לחוק רואי החשבון ותקנותיו, ובהתאם לעקרונות משפטיים ופרשניים המקובלים בפסיקה.

תקנות רואי החשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) מתירות לרואה חשבון לפרסם מידע עובדתי הנוגע לעיסוקו, לרבות ניסיונו המקצועי בראיית חשבון ופרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי התקשורת עמו. לטענתנו לא היה בתוכן הפנייה, הכולל את פרטי המשרד ואת ערכי השירות שלאורם פועל רואה החשבון, כדי לפגוע בכבוד המקצוע.

באשר לאופן שבו נעשה הפרסום - כאשר מדובר בפנייה לבתי עסק מסוימים בדרך ממוחשבת (דואר אלקטרוני), הרי שמדובר ב"דיוור ישיר" המותר גם הוא על-פי תקנות רואי החשבון.

לנוכח כל האמור לעיל, טענו כי במקרה שתואר מדובר בפרסומת מותרת, הן מבחינת דרך הפרסום באמצעות "דיוור ישיר" והן מבחינת תוכן הפרסום בהתאם לתקנות בעניין.

עוד טענו כי מכיוון שרואה החשבון שלח את הדואר האלקטרוני הנדון בתום לב ומתוך אמונה שהדבר מותר ומקובל במקצוע ראיית החשבון, אין יסוד נפשי להרשעתו בעבירה הפוגעת בכבוד המקצוע.

כמו כן, בחוק רואי חשבון נקבע כי ניתן להטיל סנקציה רק אם הדבר נדרש "למען הגנת הציבור או שמו הטוב של המקצוע", ובנסיבות העניין לא נראה שיש צורך בכך. זאת משום שמדובר בפרסום שהיה חד-פעמי מלכתחילה, הדבר נעשה בתום לב ומתוך סברה שמדובר בפרסומת מותרת, ומבחינה מהותית תוכן הפרסום לא הפעיל כל לחץ או כפייה על הנמענים. מלבד זאת, ההוראות הנוגעות לפרסום רואי חשבון כאמור אינן חד-משמעיות, לא פורסם לציבור תקדים העוסק בנושא, ופרסומות דומות הן אף דבר מקובל בקרב שורה ארוכה של משרדי רואי חשבון.

לנוכח כל זאת, טענו כי הטלת סנקציה על רואה החשבון בנסיבות האמורות מהווה פגיעה קשה ובלתי מידתית בשמו הטוב ובמטה לחמו של רואה החשבון, שאין בה תועלת והצדקה.

במקרה דנן לאחר דיון במועצת רואי החשבון נקבע כי רואה החשבון לא יואשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע ולא תינקט נגדו סנקציה כלשהי, אך תפורסם הבהרה כי יש להימנע מפרסומים כאמור.

במקרים שבהם מזומנים רואי חשבון (או בעלי מקצוע אחרים שעיסוקם הוסדר בדין) להליכים משמעתיים - ייצוג של הנילון בידי עורך דין הבקיא בנושאי אתיקה מקצועית יוכל, במקרים רבים, לפעול להקלה משמעותית עם הנילון.

 

עו"ד הדס ברוה עוסקת בסוגיות משפטיות בענייני אתיקה מקצועית והליכים משמעתיים.

כיום משמשת עו"ד ברוה בין היתר בתפקיד דיינת בביה"ד המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז ת"א.

לפרטים נוספים ניתן ליצור עמנו קשר.

bottom of page