top of page

חריגות בנייה - עילה לסירוב לרישום בטאבו?

עמותות, מלכ"רים

 

האם רשות מקומית מוסמכת למנוע מתן אישור לטאבו בגלל חריגות בנייה?

אדם שרוצה להעביר נכס מקרקעין (כגון: דירה, מחסון או משרד), לבעלותו, נדרש לרשום את הנכס על שמו בלשכת המקרקעין (טאבו). פעולת הרישום אינה יכולה להתבצע מבלי שבעל הנכס מקבל אישור מהרשות המקומית המאשר כי כל החובות כלפיה שולמו במלואם.

בפקודת העיריות ובחוקים נוספים נקבע כי התנאי לרישום הנכס בטאבו הוא תשלום סופי ומוחלט של כל החובות של בעל הנכס כלפי הרשות המקומית, כולל חוב ארנונה, היטלי פיתוח והיטלי השבחה. יחד עם זאת, קורה לעיתים, שהרשות המקומית מסרבת להנפיק את האישור המבוקש למרות ששולמו כל החובות, זאת  בטענה שקיימת בנכס חריגת בניה לא מאושרת.

האם סירוב של רשות מקומית להנפיק אישור ללשכת רישום המקרקעין במקרה של חריגות בניה הוא חוקי?

בתי המשפט הכריעו בסוגיה זו וקבעו שרשות מקומית אינה יכולה לסרב לתת אישור לטאבו, אלא אם הסיבה היא חובות כספיים של בעל הנכס כאמור בפקודת העיריות. כלומר, החלטה של רשות מקומית שלא להעניק אישור כמבוקש לבעל נכס שמעונין לרשום אותו בטאבו, בשל חריגות בניה, מהווה חריגה מסמכותה של הרשות המקומית ועל כן אינה חוקית.

הכרעת בית המשפט דלעיל, נובעת מעיקרון חוקיות המנהל, שהוא עקרון מרכזי במשפט המנהלי.

עקרון חוקיות המנהל קובע כי הרשות המקומית מוסמכת לבצע אך ורק את הפעולות שהחוק קבע במפורש שהן בתחום סמכותה. מה שהחוק לא קובע בצורה מפורשת, מצוי מחוץ לתחום הסמכות ושקול הדעת של הרשות המקומית. כלומר, אם החוק לא מכיל הוראה מפורשת המתייחסת לחריגות בניה, הרשות המקומית אינה יכולה למנוע את מתן האישור לטאבו בשל סיבה זו.

בכל מקרה בו קיימות בחוק הוראות מפורשות, ולמרות זאת הרשות המקומית (עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית), דורשת דרישות החורגות מסמכותה, כדאי לפנות לעורכי דין המתמחים במשפט מנהלי.

עו"ד ברוה עוסקת בדיני רשויות מקומיות, הן מטעם רשויות והן בייצוג לקוחות מול רשויות שונות.

bottom of page