top of page

חלקת קרקע השייכת לכם או למשפחתכם הופקעה ולא קיבלתם פיצוי ההולם את מידת הפגיעה? הרשות הפקיעה חלק מהמקרקעין וערך המגרש הנותר ירד?

pexels-karolina-grabowska-4497591 (1).jp

בית המשפט העליון קבע לאחרונה הלכה חדשה בעניין הפקעת חלק מקרקעין לצרכי ציבור,

במקרה שבו בעקבות ההפקעה לא הושבח ערך המקרקעין הנותר, ואף ירד ערכו.
 

ככלל, מסמיך חוק התכנון והבניה את הוועדה המקומית לתכנון ולבניה להפקיע מקרקעין
לצרכי ציבור, מבלי לשלם פיצוי לאדם ממנו הופקעו המקרקעין, כל עוד השטח המופקע

לא עולה על 40% משטח החלקה הכולל. 
 

אולם, החוק קובע שני סייגים להוראה הכללית:

  1. במקרה בו יופקע חלק מהמגרש לצרכי ציבור, וכתוצאה מההפקעה יפחת שווי המגרש הנותר - תבוטל ההפקעה.

  2. תשלום פיצויי "סבל" לבעל המקרקעין, בהתאם לשקול דעתו של שר הפנים.
     

לסייג הראשון, המתקרא בפסיקה "הגנת היתרה" נקבעו אמות מידה ליישום, עפ"י 4 תרחישים שונים שצפויים להתרחש עם הפקעה של חלק מקרקעין שאינו עולה על 40% משטח החלקה הכוללת:

  1. מקרה בו יתרת הקרקע שלא הופקעה איננה ניתנת לניצול כלל, או שאינה ניתנת לניצול סביר -  נקבע כי הרשות חייבת, מכוח עיקרון ההוגנות ועיקרון השבת המצב לקדמותו, להפקיע את המגרש כולו ולשלם לבעל המקרקעין פיצוי. או לחילופין, לבטל את ההפקעה כולה.

  2. מקרה בו יתרת הקרקע שלא הופקעה הושבחה עקב התכנית או ההפקעה וערכה עלה -  לא ישולם פיצוי בעבור יתרת הקרקע שלא הופקעה.

  3. מקרה בו יתרת הקרקע שלא הופקעה, לא הושבחה וגם ערכה לא פחת - הוחלט כי אין מקום לפיצוי.

  4. מקרה בו יתרת הקרקע שלא הופקעה, ירד ערכה ירד כתוצאה מהתכנית או מההפקעה -  יישקלו "פיצויי סבל" מכוח חוק התכנון והבניה. פיצוי זה יישקל במסגרת הרציונל כי הרשות חייבת לקחת בחשבון במסגרת שיקוליה האם להפקיע מקרקעין כאשר שיעור הפגיעה בפרט גדול משיעור התועלת שמסבה ההפקעה לאינטרס הציבורי.
     

עו"ד ברוה עוסקת בתחום המשפט המנהלי ובכל ההיבטים המשפטיים הקשורים לרשויות ציבוריות. במידה ופורסמה תכנית שבמסגרתה אושרה הפקעת חלקת קרקע בבעלותכם, או שהופקעו מכם מקרקעין, או שקיבלתם הודעה על הפקעה, אנו ממליצים להגיע לייעוץ משפטי על מנת לבדוק התכנות לקבלת פיצוי ההולם את מידת הנזק, או להיערך בהתאם להגשת עתירה לביטול ההפקעה. 

bottom of page