top of page

הוראות הדין בעניין הוצאת קבלות לתורמים לעמותות

Donation Jar

חוק העמותות קובע כי עמותה חייבת לנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את עסקאותיה ומצבה הכספי. כך על העמותה לנהל מערכת חשבונות שתכלול ספר תקבולים ותשלומים, שבו יירשמו בטורים נפרדים, בצד התקבולים, התרומות שקיבלה העמותה, והכנסות אחרות; ובצד התשלומים, תרומות והשתתפויות שניתנו לאדם אחר, הוצאות כלליות והוצאות אחרות.

מכוח הוראות החוק, חייבת העמותה לתת לתורמים קבלה מתאימה בגין תרומותיהם, ולציין את את שם התורם בקבלה ובדוחות הכספיים. יודגש כי "תורם" הינו כל אדם או תאגיד שהעמותה קיבלה ממנו תרומה במישרין או בעקיפין, ובכלל זה תרומה שיועדה לעמותה על ידי התורם, אך הועברה אליה באמצעות גוף אחר.

עם זאת, ישנו חריג לחובה לציין את שמות התורמים, במידה וצוין בשובר הקבלה במקום המיועד לרישום שם התורם המלים "תרומה בעילום שם" והתקיים אחד משני התנאים הבאים: סכום התרומה אינו עולה על הסכום המרבי שקבע השר, או שרשם העמותות נתן אישור מיוחד שלא לציין את שם התורם בדו"ח הכספי, לפי הליכים ונהלים שקבע השר. יצוין שהחריג אינו תקף לגבי תרומות מישות מדינית זרה.

על פי תקנות חוק העמותות, הסכום המירבי לעניין תרומה שרשאית עמותה שלא לרשום לגביה בדוח הכספי את שם התורם עומד כיום על 20,000 ₪ לשנה. בהתאם לכך, עמותה המבקשת שלא לציין בדוח הכספי את שמו של תורם אשר תרם לה באופן מצטבר סכום העולה על 20,000 ₪ לשנה, נדרשת להגיש לרשם העמותות בקשה מנומקת לאישור מיוחד ובכתב שבה יפורטו שם התורם, מספר הזהות שלו, מענו, סכום התרומה והצורך בשמירת עילום שמו של התורם. עם זאת, על פי נהלי רשם העמותות, לא יינתן חיסיון לתאגידים, לפיכך אין מקום להגיש בקשות לחיסיון תורמים שהם תאגידים.

עו"ד ברוה עוסקת במשפט מנהלי ובדיני עמותות, מלווה עמותות ומלכ"רים באופן שוטף וכן נותנת ייעוץ משפטי נקודות בסוגיות המצריכות מומחיות בדיני עמותות. מנכ"לים וחברים בעמותות מוזמנים לקבוע פגישת ייעוץ עמנו.

bottom of page