top of page

הגשת מסמך חלופי במכרז - אופציה קבילה?

עמותות, מלכ"רים

 

האם במסגרת הגשת הצעה למכרז, יכול המציע להגיש מסמכים חלופיים במקום המסמכים שאותם נדרש לצרף להצעתו במכרז?

במכרזים ציבוריים נהוג לקבוע דרישות ותנאים שבהם חובה על המציעים לעמוד. דוגמאות לתנאים שאותם יידרש המציע להוכיח יכולות לכלול עמידה בוותק המקצועי הקבוע במכרז; הוכחת ניסיון בכל אחת מהשנים הקלנדריות הנדרשות; פירוט ההיקף הכספי של הפעילות בכל אחת משנים אלה; אספקת שירותים כקבלן ראשי או כקבלן משנה בפרויקטים דומים בעבר; פירוט ביחס לעבודות שבוצעו עבור גופים ציבוריים; ועוד.

במקרים רבים עורכי המכרז כוללים במסמכי המכרז, לשם הפשטות והבהירות, נספחים המהווים דוגמה למסמכים שעל המציעים למלא כדוגמתם ולהגישם, כגון דוגמה לכתב הערבות הבנקאית, או דוגמה לטופס דיווח על הכנסות החברה מהתקשרויות קודמות. האם המציע רשאי לוותר על מילוי טופס הדוגמה המצורף, ולהכין במקומו מסמך אחר?

התשובה העקרונית היא שלא מומלץ לחברה לסמוך על הספק ולהחליף את המסמך שנתבקשה במסמך אחר. אם הדבר אכן צפוי להקל עליה משמעותית בהכנת ההצעה, עליה להעלות את הסוגיה במסגרת שאלות ההבהרה בפני נציגי הגוף הציבורי ולוודא כי ההחלפה אכן אפשרית. ככל שמתקבלת תשובה שלילית או שהוחמץ המועד להגשת שאלת הבהרה זו, אין לחברה לעשות דין לעצמה ולספק מסמך אחר במקום המסמך שנתבקש.

בדיעבד, אם בסופו של דבר בחרה החברה להגיש מסמך אחר כתחליף לטופס שנתבקש ממנה, יכולה וועדת המכרזים לפסול אותה בטענה לאי-עמידה בתנאי סף. במידה והחברה סבורה כי פסילת ההצעה במכרז הייתה שלא כדין, עליה לפנות בעתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים.

הסוגיה של הגשת תחליפים למסמכים במכרז מהווה דוגמה אחת מקרב נושאים רבים הנתונים לדיון משפטי בתחום המכרזים ובתחום העתירות המינהליות נגד מכרזים.

במסגרת הגשת הצעה במכרז מומלץ להיעזר בעורך דין הבקיא בדיני המכרזים על מנת למנוע טעויות מיותרות מראש. במידה ונפסלה הצעה במכרז שלא כדין, מומלץ לשקול הגשת עתירה מינהלית באמצעות עו"ד העוסק במשפט מינהלי ודיני מכרזים.

עו"ד הדס ברוה עוסקת מזה שנים רבות בתחום המשפט המינהלי ובדיני מכרזים. להרחבה ולפרטים נוספים ניתן ליצור עמנו קשר.

bottom of page