top of page

מהותו של תפקיד מנהל מחלקת חינוך ברשות מקומית

Woman on Podium

תפקיד מנהל מחלקת חינוך הוא תפקיד חשוב ורב השפעה, שנחשק מאוד על ידי אנשי חינוך. מדובר בתפקיד סטטוטורי שמוגדר כחובה לאייש בכל רשות מקומית, כך שמנהל מחלקת החינוך הינו עובד הרשות המקומית ועל מינויו ותנאי העסקתו יחולו ההוראות החלות על עובדי הרשות מקומית שהוא עובד בה.

סמכויותיו של מנהל מחלקת חינוך בחקיקה הן רבות ורחבות וכוללות בין היתר את ההיבטים הבאים:

 • התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך

 • קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך

 • ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל יסודיים)

 • ליווי ובקרה של פעילות גני הילדים, בתי הספר היסודיים והעל יסודיים

 • טיפול בבקשות מהורים לילד בעל צרכים מיוחדים, המבקשים את השמתו במוסד לחינוך מיוחד, לרבות מתן החלטה אם לאשר את הבקשה, או להעבירה לדיון בוועדת השמה, בהתאם לאמור בתקנות חינוך מיוחד.

 • מתן חוות דעת לבקשות שר החינוך להעברת תלמיד ממוסד רשמי למוסד מיוחד וממוסד פרטי למוסד מיוחד.

 • סיוע במציאת מקום לימודים חלופי לתלמיד שהורחק לצמיתות מבית הספר בשל הישגיו בלימודים, בהתאם לתקנות לימוד חובה.

 • ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו

 • טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך

 • טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך

תנאי הכשירות לתפקיד מנהל מחלקת חינוך ברשות מקומית כוללים את שלושת התנאים המצטברים שלהלן:

 1.  תואר אקדמי מוכר (או לחלופין שתי סמיכות לרבנות ולימודים תורניים כפי שהוגדרו בתקנות)

 2. תעודת הוראה/הסמכה/ רישיון הוראה קבוע

 3. ניסיון מקצועי כמנהל מוסד חינוך או בתקפידי ניהולי במוסד חינוך או במערכת החינוך - במועצה מקומית או מועצה אזורית נדרש ניסיון של 3 שנים: בעיריה שבה לא יותר מ-100,00 תושבים נדרש ניסיון של 4 שנים; ובעיריה שבה מעל 100,000 תושבים נדרש ניסיון של 5 שנים.  

 

עו"ד ברוה עוסקת במשפט מנהלי, רשויות מקומיות ודיני חינוך. במסגרת ההליכים המשפטיים שניהלה לאורך השנים, צברה עו"ד ברוה ניסיון רב הן בייצוג מועמדים לתפקידי מנהל מחלקת חינוך והן במתנגדים למינויים של מועמדים אחרים לתפקידי מנהל מחלקת חינוך ברשויות מקומיות. 

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר.

bottom of page