top of page

חוק מוסר תשלומים ומועדי התשלום של רשויות ציבוריות לספקים

Flexible Payment Planning

הפרקטיקה של דחיית תשלומים ומוסר התשלומים הירוד ממנו סובלים עסקים קטנים ובינוניים בישראל, מוביל לפגיעה קשה ביכולת הישרדותם במשק הישראלי. על רקע זה, בשנת 2017 נחקק חוק מוסר תשלומים, שמטרתו להסדיר את מועדי ביצוע התשלומים כלפי ספקים בעד מכירת טובין, מתן שירות או ביצוע עבודה.

הכלל העקרוני שנקבע הוא שרשויות המדינה ומשרדי הממשלה ישלמו לספק את התמורה עבור העסקה, במועדים שלהלן: אם התקופה לתשלום לספק נספרת ממועד הגשת החשבון למזמין – תוך 45 יום לכל היותר; אם התקופה לתשלום לספק נספרת מתום החודש שבמהלכו הוגש החשבון למזמין – תוך 30 יום לכל היותר מסוף אותו חודש.

אם מדובר בעסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, מועד התשלום יהיה כלדקמן: אם התקופה לתשלום לספק נספרת ממועד הגשת החשבון למזמין – תוך 85 יום לכל היותר; אם התקופה לתשלום לספק נספרת מתום החודש שבמהלכו הוגש החשבון למזמין – תוך שבוע לכל היותר מסוף אותו חודש.

גופים שהוקמו בחקיקה או גופים שמתוקצבים ע"י המדינה, צריכים לשלם לספק את התמורה עבור העסקה לא יאוחר מ-45 יום מתום החודש שבו הועבר אליהם החשבון. עם זאת, החוק מותיר אפשרות לקבוע במפורש בחוזה, באישור מנכ"ל המזמין, מועד אחר לתשלום, בתנאי שמדובר בהתקשרות בעלת אופי מיוחד או שהמועד האחר אינו בלתי הוגן באופן חריג.

רשויות מקומיות צריכות לשלם את התמורה לספק לא יאוחר מ-45 יום מתום החודש שבו הועבר אליהן החשבון, ולגבי עסקה לביצוע עבודות הנדסה בנאיות – לא יאוחר מ-80 יום מתום החודש שבו הוגש להן החשבון. ביחס לכך נקבעו חריגים מסוימים, למשל במקרים שבהם העסקה ממומנת ע"י מימון חיצוני.

עסקים צריכים לשלם לספק את התמורה עבור העסקה לא יאוחר מ-45 יום מתום החודש שבו הוגש להם החשבון, אלא אם כן הצדדים קבעו בחוזה מועד אחר לתשלום, כאשר הדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות, או כאשר לא מדובר במועד שאינו הוגן באופן חריג. 

מהחוק הוחרגו נכון להיום קופות החולים, בתי חולים ציבוריים ומד"א, רשויות מקומיות בהבראה, ועסקאות של משרד הביטחון בהיקף שעולה על 500 מיליון ש"ח בממוצע שנתי.

סעיף 14 לחוק שכותרתו "דיווח לכנסת", אמור לשמש כמנגנון האכיפה והביקורת על יישום החוק, שבאמצעותו ניתן יהיה לנהל מעקב וביקורת ביחס לתהליך הטמעתן של הוראות החוק באשר למדיניות התשלומים החדשה והשלכותיהן על המשק. סעיף זה קובע כי שר האוצר, באישור הוועדה, יקבע הוראות לעניין דיווחים שיימסרו לוועדה על יישום החוק בתוך שישה חודשים מיום החלת החוק, לרבות בעניינים הבאים: הגופים שיהיו חייבים במסירת דיווח, מועדי הדיווח וחובת מסירת דיווח לגורמים נוספים, כפי שיקבע. 

למרבה הצער, סעיף 14 לחוק לא יושם עד היום, ולא נקבעו הוראות לעניין דיווחים שיימסרו לוועדה על יישום החוק. ניתן להניח כי אי התקנת תקנות שיעגנו הוראות דיווח לכנסת הופך את החוק לחוק ללא שיניים, אשר אין אכיפה ובקרה שלו על ידי הרשויות השונות ואין דיווחים לגבי יישומו המתפרסמים לעין הציבור.

בשנת 2018 הגיש משרדנו עתירה לבג"ץ בשם העמותה לקידום מוסר התשלומים בישראל, בדרישה כי יותקנו תקנות בהתאם לחובה שבסעיף 14 לחוק, בדבר דיווחים על יישומו.

משרדנו מתמחה במשפט מנהלי ובייצוג מול המדינה, בעתירות לבג"ץ ובעתירות מינהליות. לפרטים נוספים ניתן ליצור עימנו קשר טלפוני. 

bottom of page