top of page

הוראת שעה בענייני תכנון ובניה בזמן הקורונה 

Discussion

ב-30.4.20 פורסם תזכיר חוק בענייני תכנון ובנייה (הוראת שעה)(נגיף הקורונה), התש"ף-2020. מטרת הצעת החוק היא לאפשר ככל הניתן את המשך פעילותו התקינה של שוק התכנון והבנייה בישראל, ולקבוע מנגנונים רלוונטיים לעת הזו לצורך המשך הליכי התכנון והרישוי שניתן לקיים בנסיבות אלו. 

הצעת החוק מבקשת לאזן בין הצורך לקיים את הליכי התכנון והבנייה כסדרם, לבין הצורך להקפיד על קיום ההליכים הננקטים על ידי הציבור, ובכלל זה התנגדויות ועררים, בכפוף להגבלות שהוטלו על המשק והציבור.

בהצעת החוק נקבעו ההוראות והמנגנונים הבאים:

  1. נקבעו הוראות המאפשרות למוסד תכנון, במהלך התקופה הנוכחית לקיים ישיבות באמצעות היוועדות חזותית, אם לא ניתן לקיים את הישיבה בנוכחות פיזית של המוזמנים.

  2. ניתנה אפשרות למוסד תכנון לקיים דיון בהתנגדויות או בערר, גם ללא נוכחות פיזית של המתנגד או הצדדים לערר. זאת באמצעות היוועדות חזותית, שיחה טלפונית, או קיום הדיון על בסיס הכתב, ככל שהמתנגד או צד לערר לא נכונים לקיום הדיון באמצעות החלופות האחרות. ליושב ראש מוסד התכנון שיקול דעת להחליט האם יש מקום לדחות את הדיון ככל שמצא שיש הצדקה ממשית לסירוב המתנגד או צד לערר לקיום הדיון שלא באמצעות נוכחות פיזית.

  3. נקבעה האפשרות להגיש מסמכים בהליך של ערר באמצעות דואר אלקטרוני.

  4. ניתנה סמכות לשר להאריך בצו את התקופות שנקבעו בחוק התכנון והבנייה ובחוקים נוספים הנוגעים לתכנון ובנייה, שהוקצבו לפעולות הננקטות על ידי הציבור (הגשת התנגדות, הגשת ערר ועוד). בנוסף לכך, מתן סמכות לשר "להקפיא" את ספירת הימים, אם לא די בהארכה קונקרטית. 

  5. תוקפם של רישיונות להפעלת מכון בקרה שתוקפם פוקע במהלך התקופה הקובעת יוארך בשלושה חודשים נוספים ממועד הפקיעה, אלא אם הורה השר אחרת לעניין מסוים.

  6. ההסדר שחל כיום במסגרתו רשאי מבקש היתר להודיע כי לא תחול לגביו חובת בקרה במכון בקרה ועתיד היה להסתיים בחודש יוני (התקופה הוולנטרית), יוארך עד ליום 1 לספטמבר 2020. 

  7. התקופה בה תחול הצעת החוק נקבעה למשך שלושה חודשים, תוך מתן סמכות לשר האוצר לקצר או לקצר את התקופה עד ל-3 שנים.

  8. בהצעת החוק מוצע גם תיקון עקיף לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (להלן - חוק הותמ"ל), הקובע כי חוק הותמ"ל יחול לתקופה שעד 7.8.2020, תוך מתן סמכות לשר האוצר להאריך תקופה זו ב-90 ימים נוספים. זאת על מנת לאפשר את סיום הטיפול בתכניות אשר הליך קידומן נעצר או עוכב בשל הקפאת מועדים; וכן בשל השלכות נוספות של תקופת החירום על היכולת לקדם בתקופה זו תכניות למתחמים גדולים ומשמעותיים, וכן לתת לממשלה החדשה שהות לערוך תיקונים והסדרים חדשים בחוק הותמ"ל, ככל שתחליט על כך.

 

משרדנו מספק טיפול וייעוץ משפטי בכל הנוגע לדיני תכנון ובנייה בכלל, ובתקופת הקורונה בפרט. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

bottom of page