top of page

בקשה למינוי אפוטרופוס

עזרה.jpg

אם יש לכם בן משפחה שאינו מסוגל לדאוג לענייניו הרכושיים או הרפואיים, ואתם מעוניינים לעזור לו ולדאוג לענייניו עבורו, עליכם לשקול את האפשרות להגיש עבורו בקשה למינוי אפוטרופוס.

ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס באמצעות הליך משפטי וצו מינוי של בית המשפט לענייני משפחה.

הבקשה יכולה להתייחס למינוי אפוטורופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד. 

אפוטרופוס לגוף אחראי על ענייניו האישים והפיזיים של האדם לו מבוקש המינוי, כדוגמת טיפולים רפואיים, מקום מגורים ועוד. אפוטרופוס לרכוש אחראי לדאוג לסוגיות רכושיות של האדם לו מבוקש המינוי כדוגמת ניהול חשבון הבנק, ניהול ודאגה לנכסיו ועוד.

למי ניתן למנות אפוטרופוס? בין היתר, בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס עבור קטין ששני הוריו מתו או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם, או עבור אדם בגיר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם.

הבקשה למינוי אפוטרופוס תוגש לבית המשפט לענייני משפחה אשר בתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם עבורו מבקשים את מינוי האפוטרופוס. את הבקשה יכול להגיש בן זוג, הורה, קרוב משפחה אחר, או היועץ המשפטי לממשלה (או נציג מטעמו). במקרים בהם מצא בית המשפט כי נדרש למנות לחסוי אפוטרופוס, אך לא נמצא מבין קרובי המשפחה אדם ראוי, יוכל למנות בימ״ש גורם אחר אשר בעיניו ראוי וכשיר לשמש כאפוטרופוס. 

במסגרת הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס, יש לצרף בין היתר את המסמכים הבאים: תצהיר המאושר ע״י עו״ד או מזכירות בית המשפט לאימות העובדות הכלולות בבקשה; חוות דעת של עובד סוציאלי (לא חובה אך מומלץ, נוכח כך שבמרבית המקרים בקשה אשר תוגש בלעדיה, תוחזר למגיש לצורך השלמת חוות הדעת או תופנה לעמדת האפוטרופוס הכללי); אם ישנם בני משפחה מדרגה ראשונה של האדם לו מבוקש המינוי שאינם מסכימים למינוי או שמסרבים לחתום על כתב ההסכמה, יש לרשום את פרטיהם האישיים על-גבי הטופס; אם מדובר במינוי אפוטרופוס לאדם מעל גיל 18, נדרשת בנוסף חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא המשפחה המפרטת את מצבו של האדם תוך התייחסות לשאלה האם האדם מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא או חלקי לדאוג לענייניו. כמו כן יש לציין מפורשות אם מדובר באדם שאינו מסוגל כלל להביע דעתו לגבי המינוי, או אם מדובר באדם עם מוגבלות שכלית, אשר הוועדה לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית קבעה כי אינו מסוגל לדאוג לענייניו בעצמו.

 

מינוי אפוטרופוס לצורך ביצוע פרוצדורה רפואית דחופה

במקרים בהם נדרש מינוי אפוטרופוס בשל טיפול רפואי דחוף, ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס זמני לצורך הטיפול הרפואי המוצע. כלומר, במקרים בהם האדם נדרש לעבור פרוצדורה רפואית דחופה, ואין ביכולתו להתייחס לאותה פעולה ולהביע הסכמתו לכך, ניתן יהיה לפנות לבית המשפט לצורך מינוי האפוטרופוס, אשר ימונה לצורך מתן הסכמה לביצוע הפעולה הרפואית הדחופה בלבד. לאחר סיום הפרוצדורה הרפואית הספציפית וההליכים הנלווים יסתיים מינויו של האפוטרופוס.

על גבי טופס הבקשה למינוי אפוטרופוס צריך לציין כי היא מתייחסת להתערבות רפואית דחופה, ולצרף להו בין היתר את המסמכים הבאים: חוות דעת רפואית אשר תכלול התייחסות למהות הטיפול הרפואי הדרוש, הסיכויים והסיכונים בביצוע או אי ביצוע הטיפול, מידת הדחיפות לעריכת הפעולה, המלצה על הצורך במינוי האפוטרופוס ומשך תקופת המינוי הנדרשת; תעודות רפואיות המעידות על המצב הנפשי ו/או הרפואי של האדם לו מבוקש המינוי; כתבי הסכמה החתומים ע״י בני משפחה מקרבה ראשונה; דו״ח סוציאלי.

 

פעולות שהאפוטרופוס יוכל לבצע רק לאחר קבלת אישור מבית משפט

סעיף 47(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב-1962 מונה את הפעולות שהאפוטרופוס יכול לבצע רק לאחר קבלת אישור מראש מבית המשפט. בין היתר החוק מונה עסקה במקרקעין (למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה) המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין, השכרה שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חלות עליה ועוד.

 

ההבדל בין אפוטרופסות לבין ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא הליך המתבצע ע״י האדם עצמו, בעודו בעל כשרות משפטית וזאת לצורך מינוי אדם אחר או מספר אנשים אחרים לפעול בשמו בעניינים שונים, ליום בו לא יוכל לפעול בעצמו. באמצעות ייפוי כוח מתמשך יכול האדם עצמו לבחור בעצמו מבעוד מועד את האדם או האנשים שירצה שיטפלו בענייניו, ולקבוע את הנושאים שבהם ירצה להחיל את ייפוי הכוח המתמשך.

כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח מתמשך תעשה רק במועד בו חדל הממנה להבין בדבר, באותו עניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

על אף תחולתו הרחבה של ייפוי כוח מתמשך, ישנן פעולות שמיופה הכוח לא יהא מוסמך לבצע, אלא אם כן הוסמך לכך מפורשות בייפוי הכוח, כדוגמת ביצוע פעולות במוצר פנסיוני; מתן הלוואות שעולות על 100,000 ש״ח ועוד.

כמו כן, ישנן פעולות שמיופה הכוח לא יהיה מוסמך לבצע, אלא אם כן נתן לכך בית המשפט את אישורו מראש, כדוגמת המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין; השכרה שחוק הגנת הדייר חל עליה ועוד.

במקרה בו האדם כבר נעדר כשירות לקבלת החלטות ואינו יכול לדאוג לעצמו, לא יוכל האדם למנות אדם או אנשים אחרים בייפוי כוח מתמשך, ובמצב זה ההמלצה תהיה להליך מינוי אפוטרופוס.

ברמ״ש (מרכז) 21463-01-19 ע.א ואח׳ נ׳ י.א (6.2.19) דובר על מקרה בו החסוי חתם על ייפוי כוח מתמשך, ועל אף זאת מונו לו כאפוטרופוסים לגוף ולרכוש המבקשים (בניו). בית המשפט הורה כי ״תיקון מס׳ 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות קובע כי יש להימנע ממינוי אפוטרופוס כאשר הופקד ייפוי כוח מתמשך. הוראה זו מבהירה כי אפוטרופוס וייפוי כוח מתמשך הם מוסדות שאינם יכולים להתקיים זה בצד זה. אם הוגשה בקשה למינוי אפוטרופוס והופקד ייפוי כוח מתמשך – ייפוי הכוח גובר.

 

עו"ד ברוה עוסקת במשפט אזרחי על כל רבדיו. למידע נוסף וייעוץ משפטי ניתן לפנות אלינו.

bottom of page