top of page

הוצאת תלמיד מצהרון - צעד חוקי או פגיעה בזכויות הילד והוריו?

עמותות, מלכ"רים

 

האם צהרון רשאי להחליט באופן חד צדדי על הפסקת השתתפותו של תלמיד בפעילות, או לחילופין, על הפחתת מספר הימים בהם התלמיד נוכח בצהרון?

צהרונים הפכו לחלק בלתי נפרד מפעילותם החינוכית של ילדים רבים ועבור ההורים משמש כלי עזר הכרחי על מנת שיוכלו לעמוד בהתחייבויות כגון עבודה במשרה מלאה. מסקרים שערך משרד החינוך עולה שבעשור האחרון חלה עלייה ניכרת במספר המשפחות המשתמשות בשירותי הצהרון ובהוצאה של משקי-הבית על צהרונים בפרק זמן זה.

בין ההורים לצהרון צריך להיחתם חוזה המפרט את פרטי ההתקשרות בין הצדדים. ההורים מתחייבים מצדם לשלם על מגוון השירותים שמספק הצהרון כפי שמוגדרים בהסכם, ואילו הצהרון מצדו, מחויב להורים ולילדם, הן בהשגחה והן בפעילויותיו החינוכיות, שמתקיימות לאחר שעות הלימודים במעון, בגן או בכיתות הנמוכות בבית הספר היסודי.

יחד עם זאת, אנו עדים לאחרונה לתופעה מדאיגה שבה ביותר ויותר מקרים החליטו צהרונים להודיע באופן חד צדדי להורים כי פעילות ילדם בצהרון תופסק או תופחת בשל מה שהם מגדירים "בעיות התנהגות".

ההורים המופתעים מוצאים עצמם חסרי אונים לאור הסתמכותם על ההתקשרות עם הצהרון וההתחייבויות שהתחייבו בעקבותיה: אם לעבודה במשרה מלאה, ואם לטיפול בילדים נוספים.

האם התנהלות הצהרון בדין היא?

התשובה לשאלה זו, היא כי צהרון אינו יכול להחליט על דעת עצמו, באופן חד צדדי, על הפסקת השתתפותו של תלמיד בפעילות ואף לא על הפחתת מספר הימים בהם התלמיד נוכח במקום, ובוודאי שלא באופן מידי, כל עוד הילד אינו מהווה סכנה חמורה לתלמידי או עובדי הצהרון. הצהרון גם מחויב לתת להורי התלמיד שהות ואפשרות להשמיע את טיעוניהם וטענותיהם בעניין.

החלטה חד צדדית מסוג זה של צהרון על הפסקת השתתפותו של תלמיד כל עוד התנהגות התלמיד לא מהווה סכנה חמורה למי מהסובבים אותו, עשויה להוות עוולה חוזית ונזיקית שתגרור אחריה פיצוי כספי לאור הסתמכותם של ההורים על פעילות הצהרון.

כמו כן, הצהרון מחויב גם להגנה על שמו ופרטיותו של הילד. מכתב מטעם הנהלת הצהרון המודיע על הפסקה או הפחתה של ימי השתתפות התלמיד בפעילות בצהרון צריך להיות מכתב דיסקרטי המיועד להורים, ולא ראוי שיישלח בתפוצה רחבה לגורמים אחרים בבית הספר או ברשות המקומית. מכתב מסוג זה שנשלח למי מהגורמים פרט להורים עלול להוות הפרה של חובת הפרטיות ולהוות פגיעה בילד והשחרת שמו הטוב.

צעד של הפסקה או הפחתה של פעילות הילד בצהרון ללא הסכמת הוריו, הינו הצעד החריף והפוגעני ביותר מבחינת הילד ומשפחתו, בוודאי אם נעשה מבלי לתת להורים זכות שימוע והתארגנות, ומן הראוי שייעשה לאחר שקילת כל הגורמים ההולמים את חומרת המעשה.

מומלץ להורים שנתקלים באופן התנהלות של צהרון כמו זה המתואר לעיל לפנות לייעוץ משפטי על מנת לבחון את מלוא זכויותיהם אל מול הצהרון.

עו"ד ברוה עוסקת במשפט מנהלי ודיני חינוך. לשאלות ולפרטים נוספים ניתן ליצור קשר.

bottom of page